การได้มาซึ่งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา

การได้มาซึ่งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ศธ 0206.6 ว 902

ว 82

ปฏิทินการดำเนินการ

แบบเสนอชื่อ (แบบที่ 6)

แบบฟอร์มข้อมูลประวัติ (แบบที่ 7)

พรบ แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง คสช ที่ 19 2560

ออกแบบโดย dsite.in.th