กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
2. ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
3. ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
4. ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
5. ให้คําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ
และงานบริหารสินทรัพย์
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ออกแบบโดย dsite.in.th