กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-๒๕๔๕

พรบ. สภาครู

พรบ.-สภาครู

ออกแบบโดย dsite.in.th