Home

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาฯ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างการบริหารฯ
คำแถลงนโยบาย
โรงเรียนในสังกัด
แบบสำรวจความคิดเห็น

มาร์ชเชียงรายเขต 2

ติดต่อเขตพื้นที่

โทรศัพท์ : 053-739-133
โทรสาร : 053-739-169
อีเมล์ : prcri2@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 053-739-133

กลุ่มอำนวยการ : ต่อ 10 ,44 ,34
มือถือ : 099-291-0875

กลุ่มบริหารงานบุคคล : ต่อ 18, 19, 43, 42, 20
มือถือ : 099-371-0873

กลุ่มนโยบายและแผน : ต่อ 15 ,16 , 17
มือถือ : 099-242-0877

กลุ่มบริหารงานการเงิน : ต่อ 40, 41
มือถือ : 099-292-0876

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : ต่อ 28 , 29
มือถือ : 099-295-0878

หน่วยตรวจสอบภายใน : ต่อ 25
มือถือ : 099-271-1363

กลุ่มพัฒนาครูฯ : ต่อ 26
มือถือ : 099-367-2121

กลุ่มนิเทศฯ : ต่อ 21 ,22 , 23
มือถือ : 099-276-0879

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ : ต่อ 36
มือถือ : 099-367-1717

กลุ่มกฎหมายและคดี : ต่อ 46
มือถือ : 099-272-2626

หน้าเว็บไซต์ (2) (1)
หน้าเว็บไซต์ (1)
หน้าเว็บไซต์ (3) (1)
หน้าเว็บไซต์ (2) (1)
หน้าเว็บไซต์ (1)
มาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที (1)
มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ (1)
1452166_0 (1)
หน้าเว็บไซต์ (8) (1)
1452167_0 (1)
ยกเลิกการเรียกเก็บ
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
สร้างสรรค์ให้โปร่งใสและเป็นธรรม ร่วมกันต (1)
No gift

ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ออกแบบโดย dsite.in.th