กลุ่มกฏหมายและคดี

กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1.ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
2.ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
3.ดำเนินการทางวินัย การตรวจพิจารณาวินัย การลงโทษ และการรายงานการดำเนินการทางวินัย
4.ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
5.ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
6.ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
7.ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา คดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8.ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
9.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ
10.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เกร็ดความรู้กฎหมาย

ออกแบบโดย dsite.in.th