ITA 2567

ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 2567

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงาน

การจัดซื้อจัดจ้าง

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารบุคคล
 •  นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 •  การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 •  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 •  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

การป้องกันการทุจริต

 •  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policyจากการปฏิบัติหน้าที่
 •  การสร้างวัฒนธรรมNo Gift Policy
 •  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 •  การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
 •  การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 •  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 •  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 •  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

การส่งเสริมคุณธรรม

 • ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 •  การขับเคลื่อนจริยธรรม
 •  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 •  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 •  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ออกแบบโดย dsite.in.th