ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียน-ติดตามเสริมสร้างทักษะอาชีพ-มีรายได้ระหว่างเรียน

– วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายจรัญ แจ้งมณี ผอ. สพป.เชียงราย เขต ๒ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ นำโดยนายบัณฑิต ไชยวงค์ นางวรลักษณ์ จันทร์เนตร และนางสาวกรรณิการ์ จิตรเกษม ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต ๒ ณ ศูนย์เครือข่ายฯ พานทักษิณ จำนวน ๒ โรงเรียน ได้แก่ รร.บ้านม่วงคำ และรร.ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) ศูนย์เครือข่ายฯ ป่าหุ่ง-พานสันติ จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ รร.บ้านหนองบัว รร.บ้านป่าส้าน และรร.บ้านเหมืองง่า สพป.เชียงราย เขต ๒ ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูที่ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง โดยได้ติดตามการสร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนวการชี้แนะ (Coaching) การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน และการเสริมสร้างทักษะอาชีพ และการมีรายได้ระหว่างเรียน (กลุ่มนิเทศ-ภาพ/ข่าว)

ออกแบบโดย dsite.in.th