ร.ร.บ้านฝั่งตื้น“เปิดสวิตซ์พลเมืองรุ่นใหม่ ใส่ใจพัฒนาประชาธิปไตย”

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายณัฐเศรษฐ์ ราชไชยา ผอ.สนง.กกต.จว.เชียงราย พร้อมด้วย นายไพโรจน์ ไพศาลศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งฯ และพนักงาน สนง.กกต.จว.ชร. ร่วมกับ ดร.เอก กนกพิชญ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งตื้น และคณะครู ร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย ให้กับนักเรียน จำนวน 50 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเป็นพลเมืองคุณภาพ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น อ.พาน จ.เชียงราย
สำหรับโรงเรียนบ้านฝั่งตื้น เป็นสถานศึกษา 1 ใน 6 โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกแนวคิด (Key Concept) ภายใต้หัวข้อ “เปิดสวิตซ์พลเมืองรุ่นใหม่ ใส่ใจพัฒนาประชาธิปไตย” โครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี (archetype) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ หลังจากผ่านการอบรมแล้ว สถานศึกษาจะจัดทำและส่งคลิปวีดิทัศน์เข้าประกวดในระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป
ออกแบบโดย dsite.in.th