ระบบรายงานผลการเลื่อนเงินเดือน

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
โทร 0993710873