สพฐ.สำรวจความคิดเห็นภาระงานครูนอกเหนือจากการเรียนการสอน

📣📣📣 สพฐ. โดย สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.สพฐ.) ขอความร่วมมือข้าราชการครูทุกท่าน ตอบ OBEC Poll “สำรวจความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัด สพฐ. ที่มีต่อภาระงานนอกเหนือจากการเรียนการสอน”
📝 ผลการสำรวจครั้งนี้ เป็นข้อมูลสำคัญเพื่อนำไปใช้ในการลดภาระงานครู ตามนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของ สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการต่อไป
📝 โดยท่านสามารถเข้าไปตอบแบบสำรวจ ระหว่างวันที่ 22- 26 พฤศจิกายน 2566 ทางลิงค์นี้
https://forms.gle/Lvz7NBcYAoSwEeZA7

ออกแบบโดย dsite.in.th