ประชุมทางไกลคณะกรรมการฯก่อนออกตรวจเยี่ยมSite Visit 69 ร.ร.DLTV 31 ต.ค.2566 นี้

นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 กล่าวว่า ขณะนี้ได้ออกคำสั่งที่ 444/2566 ลงวันที่ 25 ต.ค.2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน (Site Visit) ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ดำเนินการโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

โดยจะออกเยี่ยมเป็นศูนย์เครือข่ายฯ 14 ศูนย์ฯ ดังนี้ 1.ศูนย์ฯอำเภอป่าแดด มีนายชาญวิทย์ ออมสิน เป็นประธาน 2.ศูนย์ฯป่าหุ่งพานสันติ มีดร.ชัย สันกว๊าน เป็นประธาน 3.ศูนย์ฯพานทักษิณ มีดร.เอก กนกพิชญ์กุล เป็นประธาน 4.ศูนย์ฯพานบูรพา มีนายถวิล ตาสาย เป็นประธาน 5.ศูนย์พานอุดร มีนายศักดิ์ชัย กาวี เป็นประธาน 6.ศูนย์ฯตำบลเจดีย์หลวง-ท่าก๊อ มีนายปฐมทัศน์ อวดห้าว เป็นประธาน

7.ศูนย์ฯตำบลป่าแดด-แม่สรวย มีนายบดินทร์ ศรีเงิน เป็นประธาน 8.ศูนย์ฯตำบลแม่พริก-ศรีถ้อย มีนายปกาศิต อนุกูล เป็นประธาน 9.ศูนย์ฯวาวี มีนายสมชาย สุทธิพงศ์ เป็นประธาน 10.ศูนย์ฯห้วยไคร้ มีนายเกรียงไกร ฟูธรรม เป็นประธาน 11.ศูนย์ฯแม่ขะจานเจดีย์ใหม่ มีนายทวีชาติ พันธ์สกูล เป็นประธาน 12.ศูนย์ฯเวียงกาหลงวนาเทวี มีดร.ปรานอม จรเกตุ เป็นประธาน 13.ศูนย์ฯสันสลีศรีเวียง มีนายสุมน ถาเตรียม เป็นประธาน

และศูนย์ฯอำเภอแม่ลาว มีนายบุญยืน บุญภรณ์วิวัฒน์ เป็นประธาน ทั้งนี้จะมีคณะกรรมการร่วมออกประเมินฯได้ในช่วงไหนนั้น จะทำการประชุมหารือทางไกลผ่านระบบ Google Meet ในวันอังคารที่ 31 ต.ค.2566 ทั้ง 69 โรงเรียน เวลา 13.00 – 16.30 น. เป็นต้นไปจากห้องประชุมสนฉัตร สพป.เชียงราย เขต 2

คู่มือการใช้รูปแบบการประเมิน

คู่มือการประเมินตนเอง (s1)

คู่มือการตรวจเยี่ยมเชิงพื้นที่ (s2)

คู่มือการนิเทศเพื่อการพัฒนา (s3)

ออกแบบโดย dsite.in.th