ประกาศ แจ้งการเปลี่ยนรายการออกอากาศ รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

ประกาศ แจ้งการเปลี่ยนรายการออกอากาศ

ประกาศ แจ้งการเปลี่ยนรายการออกอากาศ
รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.
ขอเปลี่ยนเวลาออกอากาศ จาก วันพุธ เวลา 07.30 – 09.00 น.
เป็น วันพฤหัสบดี เวลา 07.30 – 09.00 น. (เริ่มตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม เป็นต้นไป)
พบกันในรายการ
“สพฐ. ขอมาเล่า”
โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้
-ช่วงที่ 1 “เรื่องเล่าข่าวโรงเรียน”ระหว่างเวลา 07.30 – 07.50 น.
-ช่วงที่ 2 “เรื่องเล่าข่าวนักเรียน” เวลา 07.50-08.00 น.
-ช่วงที่ 3 “เรื่องเล่าข่าว สพฐ.” เวลา 08.00-09.00 น.

สามารถติดตามรับชมรายการได้ที่
www.obectv.tv
www.youtube.com/obectvonline
www.facebook.com/obectvonline

ออกแบบโดย dsite.in.th