ชมคลิปตัวชี้วัดของ วPA เป็นกรอบให้ครูพัฒนาการสอนแบบ Active Learning โดยอัตโนมัติ

“ตัวชี้วัดของ วPA เป็นกรอบให้ครูพัฒนาการสอนแบบ Active Learning โดยอัตโนมัติ ทุกตัวชี้วัดอยู่ที่ห้องเรียนทั้งหมด และงานที่จะส่งเข้าไปในระบบ DPA ทั้งหมด เป็นงานที่คุณครูทุกท่านทำอยู่แล้ว จึงเป็นการลดภาระงานและเอกสารการประเมินได้จริง ๆ”
.
คุณครูปัญญรัสม์ อยู่ยังยืน
ครูชำนาญการพิเศษ (ผ่านการประเมินในระบบ DPA)
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จ.นครสวรรค์

ออกแบบโดย dsite.in.th