จดหมายข่าวกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ประชุมชี้แจงการดำเนินการเพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกาาของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด

ออกแบบโดย dsite.in.th