คู่มือการปฎิบัตงาน การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ภายในประเทศ

1.คำสั่ง สพฐ. ที่ 660-2555 เรื่องมอบอำนาจการอนุญาตลาไปศึกษา ฯ 

2.ประกาศ สพฐ. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางให้ข้าราชการ ฯ ไปศึกษาต่อ ฯ ภายในประเทศ

3.ระเบียบ กคศ.ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการครู ฯ ไปศึกษา ฝึกอบรม ฯ 2552

4.ระเบียบกระทรวงการคลีงว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน

5.ระเบียบ ศธ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฯ พ.ศ. 2559

6.แนวปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือนระหว่างลาศึกษาต่อ ฯ หนังสือ กคศ.ที่ ศธ

7.คำสั่ง สพฐ. ที่ 307-2551มอบอำนาตจการพิจารณาอนุมัติการผ่อนชำระหนี้ กรณีผิดสัญญารับทุนลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย

8.แบบขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข

9.แบบขออนุญาตให้ข้าราชการลาศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข 

10. แบบรายงานผลการศึกษา

11.แบบขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลาราชการ โดยใช้เวลาราชการบางส่วน

12.แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยใช้เวลาราชการบางส่วน

13.แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคฤดูร้อน

14.แบบขออนุญาตไปปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ 

15.แบบขอกลับเข้าปฏิบัติราชการ 

16.ตัวอย่างคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ 

17.ตัวอย่างคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ (ครั้งที่……) 

18.ตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการครูที่ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ กลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม

19.ตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการครูที่ไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ กลับเข้าปฏิบัติราชการตามเดิม

20.สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ 

21สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา

22สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคฤดูร้อน 

23.สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา

ออกแบบโดย dsite.in.th