กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนของสถานศึกษาและการจัดสรรงบประมาณ
3. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
4. วิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

                                                                             

      

     

      

       

       

       

       

     

       

       

      ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ลงพื้นที่ตรวจนับจำนวนนักเรียนประจำพักนอน

 

ออกแบบโดย dsite.in.th