ระเบียบการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ต่างประเทศ

1 แนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศ

2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม

3 หนังสือ สพฐ. การลงนามรับสัญญา ศธ 04009-5184 

4 ระเบียบกระทรวงการคลีงว่าด้วยการทำสัญญา

5 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.2-ว 410 

6 คำสั่ง สพฐ. ที่ 1070-2557 การมอบอำนาจการพิจารณา

7 แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยฯ

8 แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ

9 แบบรายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ

10สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมฯ

11 สัญญาค้ำประกัน

12 บันทึกข้อความ มอบหมายงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

13 รายงานการไปราชการ_ประชุม_สัมมนา_ศึกษา_ฝึกอบรม

14ระเบียบสำนักนายกฯ2549

15 คู่มือ

 

ออกแบบโดย dsite.in.th