แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์หรือพัฒนาหน่วยงาน

1.กลยุทธ แนวทาง

O7 1.กลยุทธ แนวทาง

2. เป้าหมายของแต่ละกลยุทธ์

O7 2.เป้าหมายของแต่ละกลยุทธ์

3. ตัวชี้วัดของเป้าหมาย

O7 3.ตัวชี้วัดของเป้าหมาย

ออกแบบโดย dsite.in.th