รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ด้านบริหารงานบุคคล (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ด้านการพัฒนาบุคลากร (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)

O19 การจัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพย

ออกแบบโดย dsite.in.th