ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน(Coaching)ดูแลสุขภาพกาย-จิตผู้เรียน

– วันจันทร์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ นำโดยนายบัณฑิต ไชยวงค์ นางวรลักษณ์ จันทร์เนตร และนางสาวกรรณิการ์ จิตรเกษม ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต ๒ ณ ศูนย์เครือข่ายฯ ตำบลเจดีย์หลวง-ท่าก๊อ จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ รร.บ้านห้วยหมอเฒ่า รร. ชุมชนบ้านป่าตึงงาม (ครูบาอริยชาติฯ) รร.บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก และรร.บ้านปางอ้อย สพป.เชียงราย เขต ๒ โดยได้ติดตามการสร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนวการชี้แนะ (Coaching) การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน และการเสริมสร้างทักษะอาชีพ และการมีรายได้ระหว่างเรียนขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูที่ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง (กลุ่มนิเทศ-ภาพ/ข่าว)

ออกแบบโดย dsite.in.th