นักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษาคนใหม่

– นายพิรุฬห์กร ดวงฤทธิพิทักษ์(มาร์ท) ภูมิลำเนา บ้านป่าบง ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ จบการศึกษา ศศ.บ.จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว ม.ราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 3 ต.ค.2565 ปฏิบัติงานนักพัฒนาเด็กและเยาวชน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วันที่ 20 พ.ค.2567 นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ออกแบบโดย dsite.in.th