Kick Off สุ่มตรวจเยี่ยมความพร้อม 40 โรงเรียน เปิดเทอมใหม่

– นายสวง กองจักร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขต ให้เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

โดยมี น.ส.วรนันท์รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 น.ส.พรทิพา พุทธวงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นายปิยะพงษ์ ทองงอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุม โดยคณะกรรมการดังกล่าว แบ่งเป็น 5 ชุดๆ ละ 3 คน

วันที่ 20 พ.ค.2567 น.ส.วรนันท์ รวมสุข นางพรมเมือง เทวตา น.ส.นิโลบล สุวัน ร.ร.บ้านนห้วยหญ้าไซ ร.ร.บ้านแม่ตาช้าง ร.ร.บ้านหนองผำ ร.ร.บ้านโป่งปูเฟือง อ.แม่สรวย

น.ส.พรทิพา พุทธวงค์ นายปิยะพงษ์ ทองงอก น.ส.เสาวภา ไชยยา ร.ร.บ้านทุ่งยาว ร.ร.บ้านห้วยโป่ง ร.ร.บ้านห้วยม่วง อ.เวียงป่าเป้า

นายบัณฑิต ไชยวงค์ นางวรลักษณ์ จันทร์เนตร น.ส.กรรณิการ์ จิตเกษม ร.ร.บ้านห้วยหมอเฒ่า ร.ร.บ้านป่าตึง(ครูบาอริยชาติฯ) ร.ร.บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก ร.ร.บ้านปางอ้อย อ.แม่สรวย

นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ นางณภัทร นวลจีน นายณัฐวุฒิ น้อยหมอ ร.ร.บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง ร.ร.บ้านแม่อ้อนอก ร.ร.บ้านป่าตึง ร.ร.บ้านเจริญเมือง อ.พาน

วันที่ 23 พ.ค.2567 นายสวง กองจักร นางกังสดาล แจ้งมณี นายจตุพล อุปละ ร.ร.บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) ร.ร.บ้านเลาลี ร.ร.บ้านวาวี ร.ร.โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ อ.แม่สรวย

นายบัณฑิต ไชยวงค์ นางวรลักษณ์ จันทร์เนตร น.ส.กรรณิการ์ จิตเกษม ร.ร.บ้านม่วงคำ ร.ร.ทานตะวันวิทยา ร.ร.บ้านหนองบัว ร.ร.บ้านป่าส้าน ร.ร.บ้านเหมืองง่า อ.พาน

วันที่ 27 พ.ค.2567 นายสวง กองจักร นางกังสดาล แจ้งมณี นายจตุพล อุปละ ร.ร.บ้านผาแดงหลวง ร.ร.บ้านห้วยกล้า ร.ร.ชุมชนดอยช้าง ร.ร.บ้านแสนเจริญ อ.แม่สรวย

น.ส.วรนันท์ รวมสุข นางพรมเมือง เทวตา น.ส.นิโลบล สุวัน ร.ร.บ้านป่าแงะ ร.ร.บ้านแม่พุง ร.ร.โรงช้างวิทยา ร.ร.ศรีโพธิ์เงินวิทยา อ.ป่าแดด

นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ นางณภัทร นวลจีน นายณัฐวุฒิ น้อยหมอ ร.ร.บ้านดงมะดะ ร.ร.บ้านห้วยส้านพลับพลา ร.ร.บัวสลีวิทยา ร.ร.บ้านต้นยาง อ.แม่ลาว

น.ส.พรทิพา พุทธวงค์ นายปิยะพงษ์ ทองงอก น.ส.เสาวภา ไชยยา ร.ร.บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ ร.ร.บ้านสัน ร.ร.บ้านสันสลี ร.ร.บ้านโป่งนก อ.เวียงป่าเป้า

ออกแบบโดย dsite.in.th