ประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหา ฝุ่น PM2.5 ครั้งที่ 1/2567

นางพิมพ์รดา ธิป้อ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขต ให้เข้าร่วมการประชุม การป้องกันและแก้ไขปัญหา ฝุ่น PM๒.๕ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ เมื่อวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น
ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

 

ออกแบบโดย dsite.in.th