ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและมอบเกียรติบัตร

รวมภาพทั้งหมด

-วันพฤหัสบดีที่ 11 ม.ค.2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานจุดธูปเทียนพระรัตนตรัย มอบเกียตรบัตรการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัดเชียงราย

ให้แก่ เด็กหญิงพิมพ์มาดา ก้อนแก้ว นักเรียนโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566 และเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงราย เข้ารับการคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ต่อไป

มอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ที่ผ่านการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 5 โรงเรียน

ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อ.แม่สรวย นายสุทัด จันทะสินธุ์ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ นางสาวรัชนีกร นันตาชัยวุฒิ ครู 2.โรงเรียนบ้านโป่ง อ.ป่าแดด นายศุภเดช ไปรเวทย์ ผอ.โรงเรียน นายบัญชา ธรรมไชย ครูโรงเรียนบ้านสันติวัน อ.พาน 3.ว่าที่ร้อยโทเสกสรร หลักบุญ (ผอ.โรงเรียนบ้านป่าต๊าก) ผอ.อนุโชติ โยสุยะ สิบตำรวจตรีกฤษฎา พรหาปาลิต ครู

4.โรงเรียนเวียงผาวิทยา อ.แม่สรวย นายนิเรก หอมรสส ผอ.โรงเรียน นายเฉลิมพล สุรินทร์คำ ครู 5.โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ อ.แม่สรวย นายบุญชัย เขื่อนข่าย ผอ.โรงเรียน นางสาวอภิรดี ธีระวงศ์นันท์

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2565

ได้แก่ 1.เด็กหญิงจิตาพัชญ์ ทุนเอ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา อ.แม่สรวย ได้คะแนนเต็มในความสามารถด้านภาษาไทย /ผอ.ประกาศิต อนุกูล 2.เด็กชายภูณภัทธ์ ลางแขก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนบ้านขุนลาว อ.เวียงป่าเป้า ได้คะแนนเต็มในความสามารถด้านภาษาไทย/ ผอ.ณิชญารัตน์ วงศ์ประเสริฐ 3.เด็กหญิงพิมณัฐชา บัวพา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนบ้านขุนลาว อ.เวียงป่าเป้า ได้คะแนนเต็มในความสามารถด้านคณิตศาสตร์/ผอ.ณิชญารัตน์ วงศ์ประเสริฐ

4.เด็กชายพงศภัค คิดอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนปางอ่ายห้วยชมพู อ.เวียงป่าเป้า ได้คะแนนเต็มในความสามารถด้านคณิตศาสตร์/ ผอ.พัฒนา กิติลือ 5.เด็กหญิงอรชร ลุงมู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย อ.แม่สรวย ได้คะแนนเต็มในความสามารถด้านคณิตศาสตร์/ ผอ.สุนันยา หาญแก้ว นักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ได้แก่ เด็กหญิงธันญ์ชนก ปัญญาเลิศศรัทธา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า ได้คะแนนเต็มในวิชาคณิตศาสตร์ / ผอ.ชูชาติ ชัยศรี และถ่ายภาพร่วมกัน

มอบทุนการศึกษาตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัย โดยนายกิตติชัย เมืองมา จากบริษัท สยามสไมล์ประกันภัย จำกัด (สาขาเชียงราย) และเปิดการประชุมข้อราชการจนถึงเวลา 17.00 น. (วรวุฒิ-ภาพ/เทวิกา-ข่าว)

ออกแบบโดย dsite.in.th