เขต 2 กวาด 10 รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์-สำนักงานดีเยี่ยม


– วันที่ 27 ธ.ค.2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภืรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 มอบประกาศขอยกย่องเชิดซูเกียรติ และขอแสดงความยินดี กับผลงานและ
รางวัล ทั้งของหน่วยงาน และระดับบุคคล ดังต่อไปนี้

1.ขอแสดงความยินดี กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษเชียงราย เขต 2 ได้รับรางวัสผลการประเมินการบริหารและการจัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับ “ดีเยี่ยม” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 ใน 11 เขต ภาคเหนือ และ 1 ใน 32 เขตทั่วประเทศ รับผิดชอบโดย กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มอำนวยการ พร้อมทั้งผู้ให้ข้อมูล ทุกตัวชี้วัด ขอเชิญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการทุกกลุ่มหน่วย และผู้รับผิดชอบ ร่วมรับรางวัล และแสดงความยินดี

2.ขอแสดงความยินดี กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษเชียงรายเขต 2 มีผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ KRS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับผลการประเมิน “คุณภาพ” ร้อยละ 98.10

3. ขอแสดงความยินดี กับ รางวัลสำนักงาน “เสริมสร้างความปลอดภัย” ที่เป็นเลิศ The Best Safety Practice ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับเขตตรวจราชการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ขอเชิญผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมบุคลากรกลุ่ม ร่วมรับรางวัล

4. ขอแสดงความยินดี กับ รางวัลเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2566 จาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ นายสวง กองจักร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

5. ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2565 ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.ชั้นสายสะพาย ได้แก่ นางลัดดาวรรณ ไพเชษฐศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

6. ขอแสดงความยินดีกับรางวัล “ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ที่มีผลงาน ระดับดี” ประจำปี 2566 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ได้แก่ นางสาวพิกุล กันทะวัง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

7. ขอแสดงความยินดี กับ รางวัลเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2566 จาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ นางณภัทร นวลจีน ศึกษานิเทศก็ ชำนาญการ

8.ขอแสดงความยินดี กับ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติประจำปี 2567 มีผลการปฏิบัติงานได้รางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภทบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค(1) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้แก่ นายจตุพล อุปละ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

9.ขอแสดงความยินดี กับ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติประจำปี 2567 มีผลการปฏิบัติงานได้รางวัลระดับดี ประเภทบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค(1) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้แก่ นางกังสดาล แจ้งมณี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

10.ขอแสดงความยินดี กับ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติประจำปี 2567 มีผลการปฏิบัติงานได้รางวัลระดับดีมาก ประเภทบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค(2) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้แก่ นายอาทิตย์ ปวงมาทา นิติกร ชำนาญการ (วรวุฒิ-ภาพ/ลัดดาวรรณ-ข่าว)
รวมภาพ
https://drive.google.com/drive/folders/1nhW-c20722m_jdEO-6Gn5tkX_wq35ral?usp=sharing

ออกแบบโดย dsite.in.th