พิจารณาร่าง TOR ระบบสำนักงานอัจฉริยะ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. สิบตำรวจโทเอกชัย จันทาพูน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่างขอบข่ายงาน (TOR) และกำหนดราคากลางโครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาร่างขอบข่ายงาน (TOR) และกำหนดราคากลางของระบบ Smart Office ณ ห้องประชุมสนฉัตร สพป.เชียงราย เขต 2 (วรวุฒิ-ภาพ/เทวิกา-ข่าว)

ออกแบบโดย dsite.in.th