มาตรการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

มาตรการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
1. การเดินทางมาเรียนของนักเรียน
2. การจัดสภาพแวดล้อมให้นักเรียนปลอดภัย
3. การให้บริการและดูแลด้านโภชนาการ ด้านสุขภาพ
4. การป้องกันภัยธรรมชาติ (ภัยหนาว/อุทกภัย/อัคคีภัย/อื่นๆ)
5. การป้องกันภัยจากโรคไข้หวัดใหญ่
6. การป้องกันภัยจากยาเสพติด
7. การป้องกันภัยจากการพกอาวุธมาโรงเรียน
8. เสริมสร้างการเรียนรู้และสร้างภูมิค้มกัน
ออกแบบโดย dsite.in.th