สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาทุน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 256 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ(สอบสัมภาษณ์) การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 จำนวนทั้งสิ้น 12 ราย 8 กลุ่มวิชา โดยมีนายสวง กองจักร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย นางสาววรนันท์ รวมสุข รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และนางยุพิน จันทะสินธุ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ได้ดำเนินการพิจารณาด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 (กลุ่มบริหารงานบุคคล-ภาพ/เทวิกา-ข่าว)
ออกแบบโดย dsite.in.th