เตรียมตรวจเยี่ยมความพร้อม 47 โรง เปิดภาคเรียนที่ 2(2-3 พ.ย.นี้)

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมทางไกล การตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสนฉัตร สพป.เชียงราย เขต ๒

โดยมีนายสวง กองจักร และน.ส.วรนันท์ รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต ๒ พร้อมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ทุกคน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อสร้างความเข้าใจ ในการตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๔๗ โรงเรียน ที่จะเปิดภาคเรียนในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นี้

โดยเริ่มตรวจเยี่ยมในวันที่ ๒ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นี้ ซึ่ง สพป.เชียงราย เขต ๒ จัดชุดคณะกรรมการ จำนวน ๖ ชุดๆ ละ ๓ – ๔ คน นำทีมโดย ๑. ท่าน รองสพป.เชียงราย เขต ๒ ประจำพื้นที่อำเภอ ๒.คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.) และ ๓. ศึกษานิเทศก์ ซึ่งได้แจ้งให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย

คือ สุ่มการตรวจเยี่ยม ครั้งนี้ ๔๗ โรงเรียน แยกเป็นโรงเรียน ขนาดใหญ่ จำนวน ๔ โรงเรียน ขนาดกลาง จำนวน ๑๙ โรงเรียนและขนาดเล็ก ๒๔ โรงเรียน ครอบคลุม ทั้ง ๕ อำเภอ ๑๔ ศูนย์เครือข่าย เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้เก็บข้อมูล ความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัด มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียน สามารถจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖

โดยน.ส.พรทิพา พุทธวงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ได้สรุปประเด็นการตรวจเยี่ยมว่า ถือเป็นการให้กำลังใจโรงเรียนทุกโรงทั้งหมด แต่ในรูปแบบชุดแรกเป็นการนำคณะกรรมการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียน ๔๗ โรงเรียนก่อน เพื่อสอบถามเน้นประเด็นที่ ๔ มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะอะไรบ้าง

และมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน ไม่จำเป็นต้องตอบตรงประเด็นในแบบเสมอไป ส่วนโรงเรียนที่เหลือนอกจาก ๔๗ โรงเรียนนี้ จะให้แต่ละโรงเรียนประเมินตนเองตามแบบที่ส่งให้ ในที่สุดก็จะครบ ๑๐๐% ทั้งหมด นำกลับมาสรุปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตได้ต่อไป (วรวุฒิ/ภาพ-ข่าว)

ออกแบบโดย dsite.in.th