เตรียมประเมินสัมฤทธิผลฯผอ.-รองผอ.สถานศึกษาเร็วๆนี้

เตรียมประเมินสัมฤทธิผลฯผอ.-รองผอ.สถานศึกษาเร็วๆนี้

– นายนาวิน พรมใจสา ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขียงราย เขต ๒

โดยมีระเบียบวาระการประชุมสำคัญ ดังนี้

๑ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา ๑ ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

๒ การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด

๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

๔ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ ครั้งที่ ๒

๕ การประเมินผลและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะ ชำนาญการ และเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ๖ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะครูชำนาญการและเลื่อนเป็น ครูชำนาญการพิเศษ (วรวุฒิ/ภาพ-ข่าว)

ออกแบบโดย dsite.in.th