ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและพิธีลงนาม MOU พัฒนางานในตำแหน่ง

-ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและพิธีลงนาม MOU พัฒนางานในตำแหน่ง
วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทั้งนี้ ผุ้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ไดัรับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ กับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยมีนายสวง กองจักร สิบตำรวจโทเอกชัย จันทาพูน และนางสาววรนันท์ รวมสุข รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู 5 อำเภอในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงรายย เขต 2 (วรวุฒิ-ภาพ/เทวิกา-ข่าว)

ออกแบบโดย dsite.in.th