ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต “รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด”

วันที่ 5 กันยายน 2566 นางสาววรนันท์ รวมสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้รับมอบหมายจากนายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต “รู้คิด รู้ทีน ป้องกันยาเสพติด” (BE SMART SAY NO TO GRUGS) ที่จัดขึ้นให้แก่แกนนำสภานักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะชีวิตและสามารถป้องกันตนเองจากยาเสพติดและสารเสพติดทุกชนิดได้ และเป็นการสร้างแกนนำด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ขยายผลในเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนต่อไป โดยมีนักเรียนแกนนำสภานักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 100 คน และครูผู้รับผิดชอบจำนวน 50 คน รวม 150 คน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 (เทวิกา-ภาพ/ข่าว)

ออกแบบโดย dsite.in.th