สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 โรงเรียนบ้านวาวี สพป.ชร2 จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 
โรงเรียนบ้านวาวี สพป.ชร2 จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2562 โดยมีว่าที่ร.อ.เสรี เชื้ออ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวี ร่วมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัด"กิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้ง สส." เพื่อให้ความรู้ กับนักเรียน กิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตยเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารและชุมชน ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะนักเรียนซึ่งแม้ว่

image

โรงเรียนบ้านวาวี สพป.ชร2 จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2562 โดยมีว่าที่ร.อ.เสรี เชื้ออ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวี ร่วมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัด"กิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตย รณรงค์การเลือกตั้ง สส." เพื่อให้ความรู้ กับนักเรียน กิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตยเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารและชุมชน ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะนักเรียนซึ่งแม้ว่าจะยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง แต่การมีประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ประชาธิปไตยภาคปฏิบัติ จะทำให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิตและซึมซับจิตวิญญาณของความเป็นนักประชาธิปไตย โดยมีการแบ่งกิจกรรม เป็น 6 สัปดาห์ ดังนี้ สัปดาห์ที่ 1 เป็นตัวอย่าง สร้างความตระหนัก สัปดาห์ที่ 2 ให้รู้จัก การใช้สิทธิ สัปดาห์ที่ 3 แสดงสาธิต จิดกิจกรรม สัปดาห์ที่ 4 นำความรู้ สู่ครอบครัว สัปดาห์ที่ 5 สำรวจทั่วในชุมชน สัปดาห์ที่ 6 สังเกตการณ์ รายงาน