สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 อำลา 6 นิสิต ป.โท ฝึกประสบการณ์เสร็จแล้ว
 
.

image

- นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 รับฟังการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ของ 6 นิสิตหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ฝึกประสบการณ์ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มาตั้งแต่วันที่ 1-5 เม.ย.2562 นี้ จำนวน 6 ราย 1.นางวชิรา อินลี ครู ค.ศ.3 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ และสุขศึกษา โรงเรียนบ้านดงมะดะ อ.แม่ลาว 2.น.ส.วัชรีภรณ์ กันทะวงศ์ ครู ค.ศ.1 เอกวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ อ.แม่สรวย 3.น.ส.กิริยาภรณ์ สิทธิขันแก้ว ครู ค.ศ.2 เอกอนุบาล โรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าหุ่ง อ.พาน 4.นางบุษบาภรณ์ วังสมบัติ ครู ค.ศ.2 เอกคณิตศาสตร์ และ กอท. โรงเรียนหนองแรดวิทยา อ.เทิง 5.นางภัชรินทร์ เกตุแก้ว เอก กอท. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเชียงราย (สนง.กศน.) 6.น.ส.สายฝน ศิริตัน เอกภาษาอังกฤษ กศน.อ.เวียงแก่น (สนง.กศน.) ทั้งนี้หลังจาเสร็จการนำเสนอแล้ว ได้มอบใบรับรองผู้ผ่านการฝึกประสบการณ์ และรับมอบของที่ระลึกจากทีมนิสิตปริญญาโท ก่อนเดินทางกลับ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

ภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2019-04-05 09:58:52
 
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::