สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
 ร่างคำสั่ง สพฐ. แต่งตั้งจนท.(ฉก.ชน.สพฐ.)
 

คลิกเว็บไซต์เปิดระบบสอบออนไลน์image

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่างคำสั่ง ที่.../2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์เฉพาะกิจและช่วยเหลือนักเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (ฉก.ชน.สพฐ.) เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน ปัญหาความเสี่ยงในการถูกคุกคามทางเพศ ปัญหายาเสพติด ปัญหาเด็กและเยาวชนประพฤติไม่เหมาะสม มีคณะกรรมการ ดังนี้

1.นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2
2.นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2
3.นางณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2
4.นายทศพร จันทร์เนตร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
5.นางพรมเมือง เทวตา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
6.นางชไมพร คงกุลชัยวัชร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
7.นางยุพิน จันทะสินธุ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
8.นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9.นายอาจินต์ ชุติภานุวัชร ผอ.กลุ่มอำนวยการ
10.น.ส.ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน
11.นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ นักประชาสัมพันธ์

ซึ่งจะเปิดระบบลงทะเบียนสอบภาคเหนือออนไลน์ วันที่ 25 เม.ย.2561 นี้ ทาง

คลิกเว็บไซต์เปิดระบบสอบออนไลน์ภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2018-04-13 12:06:49
 
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::