สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
กลุ่มอำนวยการ
ขอบข่าย / ภารกิจ
งานสารบรรณ
งานช่วยอำนวยการ
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
งานยานพาหนะ
งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
งานประสานงาน
งานการสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
งานประชาสัมพันธ์
งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Website : http://dir.cri2.go.th [กำลังดำเนินการ]
 
กลุ่มนโยบายและแผน
ขอบข่าย / ภารกิจ
งานธุรการ งานข้อมูลสารสนเทศ
งานนโยบายและแผน
งานวิเคราะห์งบประมาณ
งานติดตาม ประเมินและรายงานผล
งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

Website : http://plan.cri2.go.th [กำลังดำเนินการ]
 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขอบข่าย / ภารกิจ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องคืกร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
ส่งเสริมการจัดการศึกาาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
สงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดและส่งเสริมป้องกัน แก้ไข และคุ้มครอง ความประพฤตินักเรียนนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์
ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Website : http://promote.cri2.go.th [กำลังดำเนินการ]
 
กลุ่มสงเสริมการจัดการศึกษาเอกชน
ขอบข่าย / ภารกิจ
งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
งานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน
งานดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน
งานดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน
งานดำเนินการเกี่ยวกับถานบัน / ศูนย์การศึกษาอิสลาม
งานส่งเสริมการอุดหนุน กองทุนสงเคราะห์และสวัสดิการ
งานข้อมูลสารสนเทศและแผนสถานศึกษาเอกชน
งานเลขานุการคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัด

Website : http://private.cri2.go.th [กำลังดำเนินการ]
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอบข่าย / ภารกิจ
 งานธุรการ
งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
งานพัฒนาบุคลากร งานวินัยและนิติการ
กลุ่มงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา


Website : http://personel.cri2.go.th [กำลังดำเนินการ]
 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ขอบข่าย / ภารกิจ
ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบริหารงานสินทรัพย์
ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Website : http://finance.cri2.go.th [กำลังดำเนินการ]
 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขอบข่าย / ภารกิจ
งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกาาระดับก่อนประถมศึกษา(หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนา หลักสูตรการสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประมเนิผลการจัดการศึกษา
งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกาา ประเมินติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกาา
งานนิเทศติดตามและประมเินผลการจัดการศึกษา
งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
งานปฏิบัิติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Website : http://supervision.cri2.go.th [กำลังดำเนินการ]
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
ขอบข่าย / ภารกิจ
งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารการตรวจสอบ
งานธุรการและสารสนเทศWebsite : http://audit.cri2.go.th [กำลังดำเนินการ]
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [ iTEC ]
ขอบข่าย / ภารกิจ
ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในสำนักงานและสถานศึกษาในสังกัด
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ สำหรับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและการสื่อสารในสำนักงานและสถานศึกษาในสังกัด
จัดอบรม พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้บริการเกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาโปรแกรม รวมทั้งการให้บริการการติดตั้ง บำรุง ซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานและสถานศึกษา
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

Website :
http://itec.cri2.go.th [กำลังดำเนินการ]
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.