สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ)
  ประชุม เรื่อง “ความจำเป็นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีบริบทแตกต่างกัน” เมื่อ : 2019-06-18 18:37:47
  บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ)
  เมื่อ : 2019-06-18 18:39:58
  สันกลางวิทยา
  วันที่ 17 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสันกลางดำเนินการประเมินการอ่าน – การเขียน นักเรียนชั้น ป.1-6 เมื่อ : 2019-06-18 15:26:17
  ป่างิ้ววิทยา
  การนิเทศภายใน เมื่อ : 2019-06-18 13:54:46
  บ้านร้องบง
  โรงเรียนบ้านร้องบงเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีสรงน้ำพระประตูโขง เมื่อ : 2019-06-18 09:22:52
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
รวมภารกิจสพป.ชม.2
 
image
ที่ปรึกษาคลัสเตอร์ 16 ติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

image
สัมมนาโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

image
ที่ปรึกษาพิเศษสำนักนายกฯ ติดตามความจำเป็นพื้นฐานฯ บริบทโรงเรียนที่แตกต่างกัน โรงเรียนบ้านปางกิ่วฯ

image
ผอ.เขต ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวาวี-บ้านเลาลี-บ้านปางกิ่วฯ อ.แม่สรวย

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.