สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อ - สกุล
นางพรมเมือง เทวตา
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์
0835763225
Email
muang.cr2@gmail.com
วันเกิด
27
เดือนเกิด
11-พฤศจิกายน
ชื่อ - สกุล
นายสุชาติ ราชคมน์
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์
083-5653711
Email
วันเกิด
23
เดือนเกิด
11-พฤศจิกายน
ชื่อ - สกุล
น.ส.พรทิพา พุทธวงค์
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์
089-5529832
Email
วันเกิด
27
เดือนเกิด
03-มีนาคม
ชื่อ - สกุล
นายสุวิทย์ บั้งเงิน
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์
089-9984328
Email
SWBangngirn@gmail.com
วันเกิด
29
เดือนเกิด
12-ธันวาคม
ชื่อ - สกุล
นางนงคราญ ชัยพงษ์
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศน์เชี่ยวชาญ
เบอร์โทรศัพท์
0895546596
Email
krunongkhan28@gmail.com
วันเกิด
28
เดือนเกิด
03-มีนาคม
ชื่อ - สกุล
นางกังสดาล แจ้งมณี
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์
0861833314
Email
kangsdarns@gmail.com
วันเกิด
30
เดือนเกิด
05-พฤษภาคม
ชื่อ - สกุล
นางวรลักษณ จันทร์เนตร
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์
085-0291768
Email
วันเกิด
04
เดือนเกิด
03-มีนาคม
ชื่อ - สกุล
นางสาวกฤติญา อาจวิชัย
ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์
0818743311
Email
aphissara2516@gmail.com
วันเกิด
14
เดือนเกิด
11-พฤศจิกายน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 2 หน้า หน้าถัดไป = 2 
1 2
[กลับหน้ารวมรายการ]
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.