สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2

หน่วยตรวจสอบภายใน  สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อ - สกุล
ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง
ตำแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรศัพท์
0849774325
Email
chaimang3582@gmail.com
วันเกิด
01
เดือนเกิด
08-สิงหาคม
ชื่อ - สกุล
รุ่งทิวา สุภาเดช
ตำแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์
0899984729
Email
nongsupadech@gmail.com
วันเกิด
09
เดือนเกิด
06-มิถุนายน
ชื่อ - สกุล
กฤษณา ทุ่งเย็น
ตำแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์
0861881709
Email
armanna1223@gmail.com
วันเกิด
12
เดือนเกิด
01-มกราคม
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 1 หน้า
1
[กลับหน้ารวมรายการ]
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.