สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 
ลำดับที่ เรื่อง เมื่อ ว/ด/ป โดย
26 ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียน เข้ากรอกข้อมูล “การรายงานข้อมูลการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา” ตามไฟล์คู่มือการใช้งาน (เอกสารแนบ) โดยเข้ารายงานข้อมูลผ่านเวบ http://obecnw.bopp 
[ไฟล์แนบ]
13 / 03 / 2562 หัสดิน เชื้อเมืองพาน
26 ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียน เข้ากรอกข้อมูล “การรายงานข้อมูลการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา” ตามไฟล์คู่มือการใช้งาน (เอกสารแนบ) โดยเข้ารายงานข้อมูลผ่านเวบ http://obecnw.bopp 
[ไฟล์แนบ]
13 / 03 / 2562 นางสาวเบญญา กำลังหาญ
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.