สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
315 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา<br> 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 <br>  
[ไฟล์แนบ]
03 / 12 / 2562 สุกัญญา
313 ประกาศผลการพิจารณารับโอนข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
[ไฟล์แนบ]
02 / 12 / 2562 สุกัญญา
312 ประกาศตำแหน่งว่าง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม) 
[ไฟล์แนบ]
22 / 11 / 2562 สุกัญญา
311 การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
[ไฟล์แนบ]
14 / 11 / 2562 สุกัญญา
310 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น<br> มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2< 
[ไฟล์แนบ]
12 / 11 / 2562 สุกัญญา
309 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
[ไฟล์แนบ]
11 / 11 / 2562 สุกัญญา
307 ประกาศรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 (ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ช 
[ไฟล์แนบ]
04 / 09 / 2562 สุกัญญา
306 ประกาศรายชื่อผู้มีสิิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2562 
[ไฟล์แนบ]
15 / 08 / 2562 สุกัญญา
305 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 
[ไฟล์แนบ]
31 / 07 / 2562 สุกัญญา
304 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.ปี 2562 
[ไฟล์แนบ]
31 / 07 / 2562 สุกัญญา
303 การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 
[ไฟล์แนบ]
23 / 07 / 2562 สุกัญญา
302 ประกาศผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
[ไฟล์แนบ]
21 / 06 / 2562 สุกัญญา
301 การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
[ไฟล์แนบ]
21 / 06 / 2562 สุกัญญา
300 ประกาศผลการพิจารณารับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
11 / 06 / 2562 สุกัญญา
298 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
[ไฟล์แนบ]
04 / 06 / 2562 ภาพร
297 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน 
[ไฟล์แนบ]
04 / 06 / 2562 อารี
296 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
16 / 05 / 2562 อารี
295 ประกาศรายชื่อผู้ัมีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาย้าย บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
[ไฟล์แนบ]
15 / 05 / 2562 สุกัญญา
294 ประกาศรายชื่อผู้ัมีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาย้าย ศึกษานิเทศก์ 
[ไฟล์แนบ]
15 / 05 / 2562 สุกัญญา
293 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
22 / 03 / 2562 สุกัญญา
291 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัด สพฐ. <br>  
[ไฟล์แนบ]
19 / 03 / 2562 สุกัญญา
290 ประกาศรายชื่อผลงานของผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินแ 
[ไฟล์แนบ]
12 / 03 / 2562 สุกัญญา
289 ประกาศตำแหน่งว่างรองผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม 
[ไฟล์แนบ]
04 / 03 / 2562 สุกัญญา
288 การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (ตำแหน้ง นักวิเคร 
[ไฟล์แนบ]
08 / 02 / 2562 สุกัญญา
287 ผลการพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง<br> สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
31 / 01 / 2562 สุกัญญา
286 ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิ 
[ไฟล์แนบ]
24 / 01 / 2562 สุกัญญา
285 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2  
[ไฟล์แนบ]
24 / 01 / 2562 สุกัญญา
283 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง<br> สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2<br>  
[ไฟล์แนบ]
28 / 12 / 2561 สุกัญญา
282 ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่จะไม่แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี 2561 
[ไฟล์แนบ]
25 / 12 / 2561 สุกัญญา
281 ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่จะไม่แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี 2561 
[ไฟล์แนบ]
25 / 12 / 2561 สุกัญญา
280 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
[ไฟล์แนบ]
18 / 12 / 2561 สุกัญญา
279 แจ้งปฏิทินการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
[ไฟล์แนบ]
18 / 12 / 2561 สุกัญญา
278 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
14 / 12 / 2561 สุกัญญา
277 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.เชียงราย เขต 2 ระหว่างวันที่ 23 -29 พฤศจิกายน 2561 ในวัน เวลาราชการ 
[ไฟล์แนบ]
22 / 11 / 2561 อารี
276 ประกาศรับสมัครครูผุู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 21 -27 พฤศจิกายน 2561 
[ไฟล์แนบ]
20 / 11 / 2561 อารี
275 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (นักวิชาการงินและบัญชี ระดับชำนาญการ/ชำนาญกา 
[ไฟล์แนบ]
09 / 11 / 2561 สุกัญญา
274 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา  
[ไฟล์แนบ]
25 / 10 / 2561 สุกัญญา
272 ประกาศ ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
16 / 10 / 2561 อารี
271 ประกาศรับสมัคร เปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
[ไฟล์แนบ]
11 / 10 / 2561 สุกัญญา
269 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์<br> สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
09 / 10 / 2561 อารี
268 รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา 
[ไฟล์แนบ]
21 / 09 / 2561 อารี
267 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ<br> สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
09 / 08 / 2561 อารี
266 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
12 / 07 / 2561 อารี
265 ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
[ไฟล์แนบ]
11 / 07 / 2561 สุกัญญา
264 ผลการพิจารณาสรรหา เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
[ไฟล์แนบ]
11 / 07 / 2561 สุกัญญา
262 ประกาศรับสมัคร.....การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 
[ไฟล์แนบ]
28 / 03 / 2561 สุกัญญา
261 ประกาศ รายชื่อผู้ไดัรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
[ไฟล์แนบ]
26 / 01 / 2561 อารี
260 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. 
[ไฟล์แนบ]
23 / 01 / 2561 สุกัญญา
259 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
[ไฟล์แนบ]
22 / 01 / 2561 อารี
258 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ <br> รับสมัครระหว่างวันที่ 15 -19 มกราคม 2561 เวลาราชการ ณ อาคาร 3 สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
09 / 01 / 2561 อารี
257 การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. 
[ไฟล์แนบ]
27 / 12 / 2560 สุกัญญา
256 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
[ไฟล์แนบ]
17 / 12 / 2560 สุกัญญา
255 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
[ไฟล์แนบ]
17 / 12 / 2560 สุกัญญา
254 การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่15(IJSO) และไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิ  
[ไฟล์แนบ]
04 / 12 / 2560 พิมพ์รดา
252 การรับย้าย/รับโอน ข้าราชการมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
19 / 10 / 2560 สุกัญญา
251 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 
[ไฟล์แนบ]
28 / 09 / 2560 อารี
250 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 
[ไฟล์แนบ]
25 / 09 / 2560 อารี
249 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง<br> ชั่วคราวในสถานศึกษา ตำแหน่ง ครูรายดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต<br> แก้ไข วันสอบคัดเลือก จากวันที่ 30 กันยายน 2560<br> เป็นวันที่ 26 กันยายน 2560 นอกนั้นคงเดิม 
[ไฟล์แนบ]
19 / 09 / 2560 อารี
248 ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ที่ยื่นคำร้องขอย้าย ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
15 / 09 / 2560 สุกัญญา
247 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)<br> ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  
[ไฟล์แนบ]
05 / 09 / 2560 สุกัญญา
246 ผลการพิจารณารับย้าย/รับโอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) (นักวิชาการตรวจสอบภายใน)  
[ไฟล์แนบ]
02 / 09 / 2560 สุกัญญา
245 ผลการพิจารณารับย้าย/รับโอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) (นักทรัพยากรบุคคล) 
[ไฟล์แนบ]
02 / 09 / 2560 สุกัญญา
244 ประกาศ... ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ลูกเสือ รายละเอียดตามประกาศที่แนบ 
[ไฟล์แนบ]
23 / 08 / 2560 พิมพ์รดา
243 ประกาศ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ลูกเสือ เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,300 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 22 ส.ค.2560 เวลาทำการ สมัครได้ที่กลุ่มส่งเสริมการ 
[ไฟล์แนบ]
15 / 08 / 2560 พิมพ์รดา
242 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ครูดีในดวงใจ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 15 พ.ศ.2561 
[ไฟล์แนบ]
11 / 08 / 2560 สุกัญญา
240 แก้ไขหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา 
[ไฟล์แนบ]
10 / 08 / 2560 สุกัญญา
239 การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. 
[ไฟล์แนบ]
25 / 07 / 2560 สุกัญญา
238 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา 
[ไฟล์แนบ]
20 / 07 / 2560 สุกัญญา
237 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  
[ไฟล์แนบ]
17 / 07 / 2560 สุกัญญา
234 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (เจ้าหน้าที่นิติกร) ใช้ประกาศฉบับนี้ค่ะ 
[ไฟล์แนบ]
30 / 06 / 2560 สุกัญญา
233 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
[ไฟล์แนบ]
30 / 06 / 2560 สุกัญญา
232 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 
[ไฟล์แนบ]
30 / 06 / 2560 สุกัญญา
231 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 
[ไฟล์แนบ]
30 / 06 / 2560 สุกัญญา
230 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูดูแลนักเรียนพักนอน  
[ไฟล์แนบ]
30 / 06 / 2560 สุกัญญา
229 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
[ไฟล์แนบ]
29 / 06 / 2560 สุกัญญา
228 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว <br> ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นิติกร <br> สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน <br>  
[ไฟล์แนบ]
29 / 06 / 2560 สุกัญญา
227 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง) 
[ไฟล์แนบ]
26 / 06 / 2560 สุกัญญา
226 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักการภารโรง 
[ไฟล์แนบ]
26 / 06 / 2560 สุกัญญา
225 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 
[ไฟล์แนบ]
26 / 06 / 2560 สุกัญญา
224 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครูดูแลนักเรียนพักนอน 
[ไฟล์แนบ]
26 / 06 / 2560 สุกัญญา
223 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
[ไฟล์แนบ]
26 / 06 / 2560 สุกัญญา
221 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) (ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ )  
[ไฟล์แนบ]
21 / 06 / 2560 สุกัญญา
220 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
20 / 06 / 2560 สุกัญญา
219 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูดูแลนักเรียนพักนอน  
[ไฟล์แนบ]
16 / 06 / 2560 สุกัญญา
218 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 
[ไฟล์แนบ]
16 / 06 / 2560 สุกัญญา
216 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขุ้นวิกฤต  
[ไฟล์แนบ]
16 / 06 / 2560 สุกัญญา
215 ประกาศสรุปรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง S.A.T.C ระหว่างวันที่ 4-10 พ.ค.2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านสันติวัน อ.พาน จ.เชียงราย ให้รายงานตัว 07.30 -08.30 น. ณ จุดฝึก 
[ไฟล์แนบ]
25 / 04 / 2560 พิมพ์รดา
214 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญก 
[ไฟล์แนบ]
21 / 04 / 2560 สุกัญญา
213 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง(S.A.T.C) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4 - 10 พ.ค.2560 ณ ค่ายลููกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านสันติวัน อ.พาน จ.เชียงราย  
[ไฟล์แนบ]
19 / 04 / 2560 พิมพ์รดา
210 ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย<br> เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น <br> ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง <br> สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึ 
[ไฟล์แนบ]
30 / 03 / 2560 สุกัญญา
209 ราชื่อผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนระดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
[ไฟล์แนบ]
25 / 03 / 2560 สุพัตรา
208 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างที่ว่าง สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
20 / 03 / 2560 สุกัญญา
207 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (สพป.สมุทรปราการ เขต 1) 
[ไฟล์แนบ]
17 / 03 / 2560 สุกัญญา
206 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (สพป.ลำพูน เขต 2) 
[ไฟล์แนบ]
17 / 03 / 2560 สุกัญญา
204 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)  
[ไฟล์แนบ]
16 / 03 / 2560 สุกัญญา
203 ประกาศ..เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมบุคลากรทาง การลูกเสือ หลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง(S.A.T.C) เดิมกำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 29 เม.ย.-5 พ.ค. 2560เลื่อนเป็นวันที่ 4 -10 พฤษภาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านสันติวัน อ.พาน จ.เชียง 
[ไฟล์แนบ]
26 / 02 / 2560 พิมพ์รดา
180 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนระดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
[ไฟล์แนบ]
04 / 01 / 2560 สุพัตรา
151 รับย้ายหรือโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-9 กันยายน 2559 ในวันเวลาราชการ ยื่นใบสมัครหรือคำขอโอนได้ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
04 / 09 / 2559 สุพัตรา
146 แบบฟอร์มคำร้องขอย้ายที่ใช้ยื่นระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2559 
[ไฟล์แนบ]
08 / 08 / 2559 สุพัตรา
145 ประกาศองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
[ไฟล์แนบ]
29 / 07 / 2559 สุพัตรา
144 ผลการคัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ให้เป็นระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
04 / 07 / 2559 สุพัตรา
143 ประกาศสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
[ไฟล์แนบ]
24 / 06 / 2559 สุพัตรา
142 แบบคำขอแนบท้ายประกาศรับย้าย โอน บุคลากร 38 ค.(2) 
[ไฟล์แนบ]
08 / 06 / 2559 สุพัตรา
140 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศคัดเลือกบุคคลตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ให้เป็นระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
01 / 06 / 2559 สุพัตรา
139 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับย้ายหรือโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
[ไฟล์แนบ]
01 / 06 / 2559 สุพัตรา
134 ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
27 / 04 / 2559 สุพัตรา
133 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
01 / 04 / 2559 พิมพ์รดา
129 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลและชื่อผลงานที่จะส่งประเมินบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
[ไฟล์แนบ]
17 / 03 / 2559 สุพัตรา
110 แก้ไขปฏิทินการสรรหา ตำแหน่งเลขที่ อ 37 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
[ไฟล์แนบ]
04 / 01 / 2559 สุพัตรา
109 แก้ไขเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศรับสมัครตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
[ไฟล์แนบ]
30 / 12 / 2558 สุพัตรา
108 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเลขที่ อ 37 
[ไฟล์แนบ]
30 / 12 / 2558 สุพัตรา
107 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลและชื่อผลงานที่จะส่งประเมินบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
29 / 12 / 2558 สุพัตรา
106 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
[ไฟล์แนบ]
29 / 12 / 2558 สุพัตรา
104 ผลการคัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
[ไฟล์แนบ]
24 / 12 / 2558 สุพัตรา
103 ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  
[ไฟล์แนบ]
11 / 12 / 2558 สุพัตรา
100 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) แทนตำแหน่งว่าง ใน สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
20 / 11 / 2558 สุพัตรา
91 เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเอกสังคมศึกษา เนื่องจากบางคนเปิดดูไม่ได้ 
[ไฟล์แนบ]
26 / 09 / 2558 สุพัตรา
90 แนวปฏิบัติการตั้งกลุ่ม/กอง ลูกเสือในโรงเรียน  
[ไฟล์แนบ]
17 / 09 / 2558 พิมพ์รดา
84 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. 
[ไฟล์แนบ]
06 / 08 / 2558 สุพัตรา
83 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
[ไฟล์แนบ]
07 / 07 / 2558 สุพัตรา
82 ประกาศผลสอบผู้ผ่านการคัดเลือกได้เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ร.ร.บ้านผาแดงหลวง ให้นายประพิศ พลเกษม ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวทำสัญญาจ้าง วันที่ 30 มิ.ย.58 เวลา 09.00 น. ณ ร.ร.บ้านผาแดงหลวง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย [ไฟล์แนบ] 26 / 06 / 2558 วรวุฒิ
81 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง ในสำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
23 / 06 / 2558 สุพัตรา
80 ร.ร.ดอยเวียงผาพิทยา อ.เวียงป่าเป้า ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างค่าตอบแทน ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน 1.น.ส.สุรนุช จะเสือ 2.นายชวนากร ปันคำ [ไฟล์แนบ] 22 / 06 / 2558 วรวุฒิ
77 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 4-6 ก.ค.58 ณ ร.ร.ชุมชนบ้านป่าก่อดำ อ.แม่ลาว http://203.172.131.101/pr/cr2/prak 
[ไฟล์แนบ]
18 / 06 / 2558 วรวุฒิ
76 ประกาศแก้ไขการสอบ ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วันอาทิตย์ที่ 5 ก.ค.58 (เดิม 100 คะแนนเต็ม) แก้ไขเป็น (200 คะแนนเต็ม) http://203.172.131.1 
[ไฟล์แนบ]
15 / 06 / 2558 วรวุฒิ
75 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) แทนตำแหน่งว่าง ใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
11 / 06 / 2558 สุพัตรา
72 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) 
[ไฟล์แนบ]
05 / 06 / 2558 สุพัตรา
70 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง ตำแหน่งว่างเพื่อรับย้าย/รับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.(2) 
[ไฟล์แนบ]
28 / 05 / 2558 สุพัตรา
69 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง ใน สพป.เชียงราย เขต 2  21 / 05 / 2558 สุพัตรา
68 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง ใน สพป.เชียงราย เขต 2  21 / 05 / 2558 สุพัตรา
67 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง ใน สพป.เชียงราย เขต 2  21 / 05 / 2558 สุพัตรา
66 ผลการคัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) แทนตำแหน่งว่าง ใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
12 / 05 / 2558 สุพัตรา
62 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่างใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
01 / 05 / 2558 สุพัตรา
60 แก้ไขเอกสารหมายเลข 1 การรับสมัครข้าราชการแทน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ที่ว่าง<br>  
[ไฟล์แนบ]
20 / 04 / 2558 สุพัตรา
59 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง และคาดว่าจะว่าง ใน สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
10 / 04 / 2558 สุพัตรา
57 ผลการคัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) แทนตำแหน่งว่าง ใน สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
19 / 03 / 2558 สุพัตรา
56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 
[ไฟล์แนบ]
10 / 03 / 2558 สุพัตรา
54 ร.ร.เวียงกาหลงวิทยา อ.เวียงป่าเป้า ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ได้แก่ น.ส.สุพิน จันทร์พื้น ให้มาทำสัญญาจ้างวันจันทร์ที่ 2 มี.ค.58 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องธุรการ ร.ร.เวียงกาหลงวิทยา อ.เวียงป่าเป้า 
[ไฟล์แนบ]
01 / 03 / 2558 วรวุฒิ
53 ร.ร.เวียงกาหลงวิทยา อ.เวียงป่าเป้า ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง 30 ราย สอบวันที่ 1 มี.ค. 2558 
[ไฟล์แนบ]
27 / 02 / 2558 วรวุฒิ
51 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และคาดว่าจะว่าง ใน สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
17 / 02 / 2558 สุพัตรา
48 ประกาศตำแหน่งว่างสถานศึกษา (เพิ่มเติม) 
[ไฟล์แนบ]
22 / 01 / 2558 สุพัตรา
47 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) แทนตำแหน่งว่าง ใน สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
23 / 12 / 2557 สุพัตรา
45 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่างใน สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
18 / 12 / 2557 สุพัตรา
44 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรือง รับย้าย/โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
[ไฟล์แนบ]
17 / 12 / 2557 สุพัตรา
43 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครู ประจำปี 2558<br>  
[ไฟล์แนบ]
15 / 12 / 2557 สุพัตรา
40 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม 
[ไฟล์แนบ]
11 / 12 / 2557 สุพัตรา
39 เพิ่มเติมคำขอเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ 
[ไฟล์แนบ]
03 / 12 / 2557 สุพัตรา
38 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่างใน สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
02 / 12 / 2557 สุพัตรา
37 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
[ไฟล์แนบ]
25 / 11 / 2557 สุพัตรา
33 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง ใน สพป.เชียงราย เขต 2 (เพิ่มเติมเอกสารใบรับสมัคร หน้า 2) 
[ไฟล์แนบ]
13 / 11 / 2557 สุพัตรา
32 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
12 / 11 / 2557 สุพัตรา
31 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
[ไฟล์แนบ]
07 / 11 / 2557 สุพัตรา
30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง เอกศิลปศึกษา จำนวน 4 ราย สอบวันที่ 20 ก.ย.57 นี้ ณ ร.ร.บ้านเลาลี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
[ไฟล์แนบ]
20 / 09 / 2557 วรวุฒิ
27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
21 / 08 / 2557 สุพัตรา
25 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรีย) สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
04 / 08 / 2557 สุพัตรา
23 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
18 / 07 / 2557 อารี
22 ประกาศ สพป.เชียงราย เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
[ไฟล์แนบ]
15 / 07 / 2557 อารี
21 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
04 / 07 / 2557 อารี
19 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 1/2557 1-15 กุมภาพันธ์ 2557 
[ไฟล์แนบ]
20 / 01 / 2557 สุพัตรา
18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลและชื่อผลงานที่จะส่งประเมินบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อนเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
[ไฟล์แนบ]
08 / 01 / 2557 สุพัตรา
17 ประกาศผลการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
[ไฟล์แนบ]
26 / 12 / 2556 อารี
16 ผลการคัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) แทนตำแหน่งว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
25 / 12 / 2556 สุพัตรา
15 ร.ร.บ้านแม่ยางมิ้น อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน ระหว่างวันที่วันที่ 16 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  
[ไฟล์แนบ]
21 / 12 / 2556 วรวุฒิ
13 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  
[ไฟล์แนบ]
17 / 12 / 2556 สุพัตรา
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 
[ไฟล์แนบ]
09 / 12 / 2556 สุพัตรา
9 แก้ไขประกาศ สพป.เชียงราย เขต 2 เรื่อง รับสมัครสอบ 
[ไฟล์แนบ]
03 / 12 / 2556 สุพัตรา
7 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง ย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) 
[ไฟล์แนบ]
29 / 11 / 2556 สุพัตรา
6 ร.ร.เวียงกาหลงวิทยา ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต ทำหน้าที่ครูผู้สอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษให้ 
[ไฟล์แนบ]
29 / 11 / 2556 วรวุฒิ
2 เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย  
[ไฟล์แนบ]
07 / 11 / 2556 วรวุฒิ
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.