สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครู/บุคลากรทางการศึกษา

ลำดับที่ เรื่องที่เผยแพร่ เมื่อ ว/ด/ป ผู้เผยแพร่
148 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  [ไฟล์แนบ] 2/7/2562 นายปฐมทัศน์ อวดห้าว
147 รายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดอำเภอแม่สรวย   [ไฟล์แนบ] 31/5/2562 นางณภัทร จันทรา
145 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่ามะโอ   [ไฟล์แนบ] 15/5/2562 นางปริศนา เหลี่ยมใส
144 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หน่วยการเรียนรู้ All Around Me ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  [ไฟล์แนบ] 14/5/2562 นางสาวนันทวรรณ์ สัญญะวงค์
143 เผยแพร่นวัตกรรม เรื่อง "แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2"  [ไฟล์แนบ] 13/5/2562 นายวสันต์ แก้วสา
142 รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องโปรแกรม SketchUp รายวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  [ไฟล์แนบ] 20/4/2562 นางสาวนงลักษณ์ นันต๊ะภาพ
141 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนคำควบกล้ำและคำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  [ไฟล์แนบ] 19/4/2562 นางสาวกรรณิการ์ ก้อนดง
140 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   [ไฟล์แนบ] 11/3/2562 นายอัฐวิโรจน์ สานุมิตร
139 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ  [ไฟล์แนบ] 29/12/2561 นางสาวพรสินี นพวงค์
138 รายงานโครงการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมสร้างแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรมผ้าทอพื้นเมือง โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา  [ไฟล์แนบ] 24/12/2561 ว่าที่พ.ต.ขวัญชัย อดุลย์ฐานานุศักดิ์
137 รายงานการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งมอญ   [ไฟล์แนบ] 10/12/2561 นายสมเกียรติ ไชยะ ผอ.รร.บ้านโป่งมอญ ขอวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
135 รายงานการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   [ไฟล์แนบ] 20/11/2561 นางสาวธิดาจันทร์ ทะปาละ
131 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มการเรียนรู้ เรื่อง การปลูกโหระพา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   [ไฟล์แนบ] 3/10/2561 นางเบญจวรรณ บัวบาน
130 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกไผ่หก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  [ไฟล์แนบ] 24/8/2561 นางสาวพัชราพร คำทา
129 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยวิธีการสอนแบบ 4 MAT กับก  [ไฟล์แนบ] 9/8/2561 ขวัญฤทัย ใจใหญ่
128 รายงานการใช้ชุดการเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชา ศ 22101 ทัศนศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   [ไฟล์แนบ] 3/9/2561 นางสาวจิตราธาร จันต๊ะยอด
127 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท  [ไฟล์แนบ] 29/7/2561 นางศรีเพ็ญ ใจธรรม
126 รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  [ไฟล์แนบ] 20/7/2561 นายวราห์ นาวิชัย
125 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ   [ไฟล์แนบ] 19/7/2561 สุรชัย
124 การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองง่า อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  [ไฟล์แนบ] 23/7/2561 ธาดา ยาวังเสน
123 ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  [ไฟล์แนบ] 8/7/2561 น.ส.วิภารัตน์ ไชยา
122 การประเมินโครงการส่งเสริมและการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านต้นยาง อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  [ไฟล์แนบ] 8/7/2561 นายนวภัทร หมื่นองค์
121 ผลการศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกสะระแหน่ในวัสดุเหลือใช้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางอ้อย  [ไฟล์แนบ] 6/7/2561 นางสาวจรรยา สิริการ
120 ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแม่ตา  [ไฟล์แนบ] 30/6/2561 นายประสงค์ ขันสา
119 แรงและการเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  [ไฟล์แนบ] 29/6/2561 นางธิณัฐรัตน์ สิงห์แก้ว
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.