สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครู/บุคลากรทางการศึกษา

ลำดับที่ เรื่องที่เผยแพร่ เมื่อ ว/ด/ป ผู้เผยแพร่
92 รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยระหว่าง การจัดกิจกรรมการประกอบอาหารประเภทคาวและหวาน ชั้นอนุบาลปีที่ 2  [ไฟล์แนบ] 9/4/2561 นางกัญจนา ยอดกระโทก
91 ผลการศึกษาผลการใช้บทเรียนโมดูล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดสนุก กับสารในชีวิตประจาวัน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2   [ไฟล์แนบ] 27/3/2561 นายสุรินทร์ สุวิชัย
90 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แบบสืบเสาะความรู้ Inquiry Cycle : 5Es เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  [ไฟล์แนบ] 26/2/2561 นายรชฏ อิ่นคำ
89 ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าก๊อ  [ไฟล์แนบ] 1/2/2561 นางรัชนี สุขสบาย
88 ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด เรียนรู้ภูมิศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกล้วย  [ไฟล์แนบ] 12/2/2561 นางสาวดวงพร นันติ
87 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  [ไฟล์แนบ] 15/1/2561 นายเฉลิมพล จำปา
86 รายงานการนิเทศการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านภาษา (Literacy) ของการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาป  [ไฟล์แนบ] 8/1/2561 นางสาวรัษฎา อภิวงค์งาม
83 รายงานผลการดาเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย  [ไฟล์แนบ] 20/12/2560 นายมานพ เลี่ยมสุวรรณ
81 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกผักกาดเขียวปลี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  [ไฟล์แนบ] 7/11/2560 นางสาวอัญชิษฐา เทพท้าว
80 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Reading for Daily Life ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  [ไฟล์แนบ] 18/7/2560 นางสาวลภัสรดา แว่นระเว
79 การเสริมสร้างระเบียบวินัยของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ  [ไฟล์แนบ] 9/6/2560 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่
78 ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจานวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  [ไฟล์แนบ] 11/5/2560 พิชญากร อะโน
77 ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดใส่ใจสุขภาพ  [ไฟล์แนบ] 5/3/2560 นายสุพัฒน์ สุอารมณ์
76   27/2/2560
75 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านและการเขียน คำมาตราแม่ ก กา และ คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นปร  [ไฟล์แนบ] 27/2/2560 ธีรดา สมพะมิตร
74 การศึกษาผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ เข้าใจชุด Let’s Read สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา  [ไฟล์แนบ] 21/1/2560 นางสายสุนีย์ ขาวนวล ครูชำนาญการ
73 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนคำควบกล้ำ และคำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558  [ไฟล์แนบ] 9/12/2559 ทัศนา พรมจินะ
72 การศึกษาผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง Let’s learn adjective รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 13101 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  [ไฟล์แนบ] 8/11/2559 นางสาวหทัยกานต์ ไทยนิยม
71 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสนุกกับการเรียน Tense น่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา  [ไฟล์แนบ] 26/9/2559 ศิริชนก แปงการิยา
70 ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Illustrator CS5 วิชาคอมพิวเตอร์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ  [ไฟล์แนบ] 21/7/2559 นางสาวณันน์ลดา เบ็ญชา
69 รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด การประดิษฐ์ของเล่นของใช้ จากเศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)   [ไฟล์แนบ] 26/6/2559 นายสมชาย สายทิ
68 ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกด ในภาษาไทยโดยใช้คำบัญชีพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดอยช้าง  [ไฟล์แนบ] 24/5/2559 นางสาวแววดาว วงค์อุ่น
67 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้การบวก การลบการคูณและการหารทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   [ไฟล์แนบ] 21/5/2559 นางสาวเมทินี เชียงแรง
66 ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย  [ไฟล์แนบ] 20/5/2559 นายทิวัตถ์ วงค์ฟู
65 การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชุดสระเดี่ยว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  [ไฟล์แนบ] 12/5/2559 นางศรีไพร เทพท้าว
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.