สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครู/บุคลากรทางการศึกษา

ลำดับที่ เรื่องที่เผยแพร่ เมื่อ ว/ด/ป ผู้เผยแพร่
113 รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงโรงเรียนบ้านหัวฝาย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  [ไฟล์แนบ] 18/6/2561 นายปรีชา นิธิเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย
112 ผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ ชุดมาตราตัวสะกด  [ไฟล์แนบ] 13/6/2561 นายพงษ์พัันธุ์ ซาเมาะ
111 ผลการศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี5  [ไฟล์แนบ] 12/6/2561 นายโสพณ ณ ลำปาง
110 ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดความปลอดภัยในชีวิต   [ไฟล์แนบ] 13/6/2561 นายทิวัตถ์ วงค์ฟู
109 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านป่าสัก  [ไฟล์แนบ] 10/6/2561 นางสาวศุภาวรรณ ชัยลังกา
108 รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่าแดด(เ  [ไฟล์แนบ] 6/6/2561 นายเอนก กันหา
107 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  [ไฟล์แนบ] 3/6/2561 นายนรพัทธ์ กล้าณรงค์
106 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ  3/6/2561 นายนรพัทธ์ กล้าณรงค์ ครูชานาญการ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจาปา
103 การใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  [ไฟล์แนบ] 24/5/2561 พิชญากร อะโน
102 รายงานผลการพัฒนาหนังสือนิทานส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  [ไฟล์แนบ] 19/5/2561 นางอุทัน นาคาธร
101 บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ชุด พลเมืองดีตำมวิถีคนไทย  [ไฟล์แนบ] 17/5/2561 นายศิวนาถ ประสาวะถา
96 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนกลอนสี่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   [ไฟล์แนบ] 9/5/2561 ศุภเดช
95 รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคาตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  [ไฟล์แนบ] 26/4/2561 นายสุพัฒน์ สุอารมณ์
94 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนคำที่ประสมด้วยสระลดรูปและ สระเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  [ไฟล์แนบ] 25/4/2561 นางสาวทิพวรรณ คำปัญญา
92 รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยระหว่าง การจัดกิจกรรมการประกอบอาหารประเภทคาวและหวาน ชั้นอนุบาลปีที่ 2  [ไฟล์แนบ] 9/4/2561 นางกัญจนา ยอดกระโทก
91 ผลการศึกษาผลการใช้บทเรียนโมดูล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดสนุก กับสารในชีวิตประจาวัน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2   [ไฟล์แนบ] 27/3/2561 นายสุรินทร์ สุวิชัย
90 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แบบสืบเสาะความรู้ Inquiry Cycle : 5Es เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  [ไฟล์แนบ] 26/2/2561 นายรชฏ อิ่นคำ
89 ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าก๊อ  [ไฟล์แนบ] 1/2/2561 นางรัชนี สุขสบาย
88 ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด เรียนรู้ภูมิศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกล้วย  [ไฟล์แนบ] 12/2/2561 นางสาวดวงพร นันติ
87 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  [ไฟล์แนบ] 15/1/2561 นายเฉลิมพล จำปา
86 รายงานการนิเทศการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านภาษา (Literacy) ของการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาป  [ไฟล์แนบ] 8/1/2561 นางสาวรัษฎา อภิวงค์งาม
83 รายงานผลการดาเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย  [ไฟล์แนบ] 20/12/2560 นายมานพ เลี่ยมสุวรรณ
81 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกผักกาดเขียวปลี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  [ไฟล์แนบ] 7/11/2560 นางสาวอัญชิษฐา เทพท้าว
80 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Reading for Daily Life ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  [ไฟล์แนบ] 18/7/2560 นางสาวลภัสรดา แว่นระเว
79 การเสริมสร้างระเบียบวินัยของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ  [ไฟล์แนบ] 9/6/2560 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.