สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 


  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
  เมื่อ : 2019-06-17 11:47:47
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ อ.พาน จ.เชียงราย
  เมื่อ : 2019-06-17 11:40:02
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  โรงเรียนบ้านร้องบง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
  เมื่อ : 2019-06-17 11:34:03
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  โรงเรียนบ้านต้นง้าว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
  เมื่อ : 2019-06-17 11:26:38
  นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ภาพ/ขาว
  โรงเรียนบ้านดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
  เมื่อ : 2019-06-17 11:22:14
สพป.เชียงราย เขต 2
รวมกิจกรรมโรงเรียน
 
image
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและนิเทศโรงเรียนและคณะศึกษานิเทศก์

image
กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ

image
โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์ร์สามัคคี) ได้มีการเข้าร่วมงานบุญของวัดในเขตบริการโรงเรียน

image
โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์ร์สามัคคี) ได้มีการเข้าร่วมงานบุญของวัดในเขตบริการโรงเรียน

:: ดูทั้งหมด ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.