สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สพป.เชียงราย เขต 2
Privacy Policy of www.cri2.go.th
จัดทำเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ซึ่งใช้อักษรย่อว่า "สพป.เชียงราย เขต 2"

  สพป.เชียงราย เขต 2ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของสพป.เชียงราย เขต 2ดังนี้
 
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของสพป.เชียงราย เขต 2ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address)
ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลข
โทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น
  2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งสพป.เชียงราย เขต 2จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรด
ปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit
Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)
  3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของสพป.เชียงราย เขต 2จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน
บางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่าน (Browser Type) โดเมน
เนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์
(Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
  4.สพป.เชียงราย เขต 2ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy
Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์น
ี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้สพป.เชียงราย เขต 2ไม่สามารถรับรอง
ข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบ
ใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ
ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่
เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้
 
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  1.สพป.เชียงราย เขต 2จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อ
ใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านใน
กิจการหรือกิจกรรมของสพป.เชียงราย เขต 2เท่านั้น
  2.สพป.เชียงราย เขต 2ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สพป.เชียงราย เขต 2ได้
เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
  3.ในกรณีที่สพป.เชียงราย เขต 2ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของสพป.เชียงราย เขต 2
เป็นต้นสพป.เชียงราย เขต 2จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับ
และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
ไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของสพป.เชียงราย เขต 2
สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากสพป.เชียงราย เขต 2ก็ได้ โดย
เพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้สพป.เชียงราย เขต 2ทราบในหน้าเว็บ
http://www.cri2.go.th/autooffice/
 
การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
  เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสพป.เชียงราย เขต 2จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลข
บัตรเครดิต เป็นต้นสพป.เชียงราย เขต 2จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูล
ดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็น
ต้น
 
การใช้คุกกี้ (Cookies)
  “คุกกี้” คือ ข้อมูลที่สพป.เชียงราย เขต 2ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของ
ผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้
เว็บไซต์สพป.เชียงราย เขต 2สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจาก
โปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้น
ทำงานอีกต่อไป
หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ“คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้สพป.เชียงราย เขต 2จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้
บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของสพป.เชียงราย เขต 2เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของสพป.เชียงราย เขต 2ต่อไป
 
การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นสพป.เชียงราย เขต 2จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการ
ใช้บริการจากเว็บไซต์ของสพป.เชียงราย เขต 2
 
การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับสพป.เชียงราย เขต 2
 

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้สพป.เชียงราย เขต 2ยินดีที่จะตอบ
ข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ
สพป.เชียงราย เขต 2ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับสพป.เชียงราย เขต 2ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้
สพป.เชียงราย เขต 2
ที่อยู่ .ตำบลดงมะดะ...อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250.......
โทรศัพท์....053-729650 .....................................
โทรสาร.....053-729651.....................................
Email ..........................................……

 

:: นโยบายเว็บไซต์ของ สพป.เชียงราย เขต 2 ::
:: นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สพป.เชียงราย เขต 2 ::
:: นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของ สพป.เชียงราย เขต 2 ::
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.