สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
ข้อมูลรายละเอียด บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
 
ลำดับที่ ชื่อกลุ่ม / หน่วย / ศูนย์
1       ฝ่ายบริหารเขตพื้นที่
2       กลุ่มอำนวยการ
3       กลุ่มนโยบายและแผน
4       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5       กลุ่มบริหารงานบุคคล
6       กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
7       หน่วยตรวจสอบภายใน
8       กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
9       กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
10       กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11       กลุ่มกฏหมายและคดี
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.