สพป.ชร.2
 
 ผลการตัดสินประกวดวาดภพผลงานของเต็กนักเรียนระดับขั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
 
image

.

ผลการตัดสินประกวดวาดภพผลงานของเต็กนักเรียนระดับขั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 กิจกรรมในงานนิทรรศการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเขียงราย งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำ พ.ศ.2563 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา ชนะเลิศรางวัล อันดับที่ 1 1. ด.ญ.จันทร์ ปินโย โรงเรียนห้วยพลูพิทยา รองชนะเลิศรางวัล อันดับที่ 2 2. ด.ญ.เพ็ญศรี แซ่ลี โรงเรียนบ้านร่องเผียว รองชนะเลิศรางวัล อันดับที่ 3 3. ด.ช.ทัชชกร คำภิโล 4. ด.ช.ปรีชาชาญ พุทธวงศ์ โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก ชมเชย 5. ด.ญ.แรกนาขวัญ พุทธวงค์ โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก ชมเชย 6. ด.ญ.ณัฐณิชา ซุ่มมะโน 7. ด.ญ.ณวิยา กันทา โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก ชมเชย 8. ด.ญ.ลักษิณา ศรีชัยเสน 9. ด.ญ.รินรดา ไชยบุญเรื่อง โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก ชมเชย 10. ด.ญ.ไอยรินทร์ จอมกา โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก ชมเชย 11. ด.ญ.วรรณษา ดำน้อย 12. ต.ญ.ปาณิสรา หวลอารมณ์ โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก ชมเชย 13..ด.ญ.ธัญชนก ยอดปาภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2020-02-13 22:02:12
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.