สพป.ชร.2
 
 ผอ.อาจินต์ มาปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เป็นการชั่วคราวแล้ววันนี้!
 
image

.

ผอ.อาจินต์ มาปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เป็นการชั่วคราวแล้ววันนี้! - คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 ที่ 12/2561 3 เรื่อง มอบหมายแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว ด้วยนายทศพร จันทร์เนตร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ได้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ถึง 26 มกราคม 2563 กลุ่มนโยบายและแผนจึงไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม ทำให้การทำงานของกลุ่มขาดความต่อเนื่อง ส่งผลให้การทำงานขาดความคล่องตัว เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 6 (3) และ(5) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกรอบในการปฏิบัติงาน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2553 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงมอบหมายแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ นายอาจินต์ ชุติภานุวัชร ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (พัชรินทร์/ภาพ-ข่าว)