สพป.ชร.2
 
 10 ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ รายงานตัวเลือกโรงเรียนแล้ว!
 
image

.

- นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 10 ราย ก่อนส่งตัวไปยังโรงเรียนในสังกัดต่อไป ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 1.น.ส.ภัคชัญญา ธิขาว เอกภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี บรรจุที่โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ อ.แม่สรวย 2.น.ส.ศุภวรรณ เจนใจ เอกภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี บรรจุที่โรงเรียนบ้านมังกาล่า อ.แม่สรวย 3.น.ส.สุดารัตน์ สาแหละ เอกสังคมศึกษา ค.บ.5 ปี บรรจุที่โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ อ.แม่สรวย 4.น.ส.อังคนา เครือกุณา เอกปฐมวัย ศษ.บ. 5 ปี บรรจุที่โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า อ.ป่าแดด 5.น.ส.ปิยวรรณ ยศอินทร์ เอกภาษาไทย ค.บ.5 ปี บรรจุที่โรงเรียนโรงช้างวิทยา อ.ป่าแดด 6.น.ส.ศตพร ศรีอุทา เอกภาษาไทย ศศ.บ.4 ปี บรรจุที่โรงเรียนเวียงผาวิทยา อ.แม่สรวย 7.น.ส.อมรรัตน์ มัชชะ เอกวิทยาศาสตร์ ค.บ.5 ปี บรรจุที่โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา อ.แม่สรวย 8.นายประพันธ์ อาชาวัชรกุล เอกพลศึกษา ศษ.บ.5 ปี บรรจุที่โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา อ.แม่สรวย 9.น.ส.กมนนัทธ์ ปินนิศุ เอกคณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี บรรจุที่โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ อ.แม่สรวย 10.น.ส.อรพิณ กลิ่นหอม เอกภาษาไทย ค.บ.5 ปี บรรจุที่โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ อ.แม่สรวย

ภาพและข่าวโดย :: นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ เมื่อ :: 2019-05-16 21:11:43
 
 
:: เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น กับภาพข่าวกิจกรรม ::
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.