สพป.ชร.2
สพป.ชร.2
 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครู/บุคลากรทางการศึกษา

ลำดับที่ เรื่องที่เผยแพร่ เมื่อ ว/ด/ป ผู้เผยแพร่
148 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  [ไฟล์แนบ] 2/7/2562 นายปฐมทัศน์ อวดห้าว
147 รายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดอำเภอแม่สรวย   [ไฟล์แนบ] 31/5/2562 นางณภัทร จันทรา
145 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่ามะโอ   [ไฟล์แนบ] 15/5/2562 นางปริศนา เหลี่ยมใส
144 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หน่วยการเรียนรู้ All Around Me ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  [ไฟล์แนบ] 14/5/2562 นางสาวนันทวรรณ์ สัญญะวงค์
143 เผยแพร่นวัตกรรม เรื่อง "แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2"  [ไฟล์แนบ] 13/5/2562 นายวสันต์ แก้วสา
142 รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องโปรแกรม SketchUp รายวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  [ไฟล์แนบ] 20/4/2562 นางสาวนงลักษณ์ นันต๊ะภาพ
141 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนคำควบกล้ำและคำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  [ไฟล์แนบ] 19/4/2562 นางสาวกรรณิการ์ ก้อนดง
140 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   [ไฟล์แนบ] 11/3/2562 นายอัฐวิโรจน์ สานุมิตร
139 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ  [ไฟล์แนบ] 29/12/2561 นางสาวพรสินี นพวงค์
138 รายงานโครงการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมสร้างแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรมผ้าทอพื้นเมือง โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา  [ไฟล์แนบ] 24/12/2561 ว่าที่พ.ต.ขวัญชัย อดุลย์ฐานานุศักดิ์
137 รายงานการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งมอญ   [ไฟล์แนบ] 10/12/2561 นายสมเกียรติ ไชยะ ผอ.รร.บ้านโป่งมอญ ขอวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
135 รายงานการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   [ไฟล์แนบ] 20/11/2561 นางสาวธิดาจันทร์ ทะปาละ
131 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มการเรียนรู้ เรื่อง การปลูกโหระพา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   [ไฟล์แนบ] 3/10/2561 นางเบญจวรรณ บัวบาน
130 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกไผ่หก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  [ไฟล์แนบ] 24/8/2561 นางสาวพัชราพร คำทา
129 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยวิธีการสอนแบบ 4 MAT กับก  [ไฟล์แนบ] 9/8/2561 ขวัญฤทัย ใจใหญ่
128 รายงานการใช้ชุดการเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชา ศ 22101 ทัศนศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   [ไฟล์แนบ] 3/9/2561 นางสาวจิตราธาร จันต๊ะยอด
127 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท  [ไฟล์แนบ] 29/7/2561 นางศรีเพ็ญ ใจธรรม
126 รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  [ไฟล์แนบ] 20/7/2561 นายวราห์ นาวิชัย
125 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ   [ไฟล์แนบ] 19/7/2561 สุรชัย
124 การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองง่า อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  [ไฟล์แนบ] 23/7/2561 ธาดา ยาวังเสน
123 ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  [ไฟล์แนบ] 8/7/2561 น.ส.วิภารัตน์ ไชยา
122 การประเมินโครงการส่งเสริมและการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านต้นยาง อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  [ไฟล์แนบ] 8/7/2561 นายนวภัทร หมื่นองค์
121 ผลการศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกสะระแหน่ในวัสดุเหลือใช้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปางอ้อย  [ไฟล์แนบ] 6/7/2561 นางสาวจรรยา สิริการ
120 ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแม่ตา  [ไฟล์แนบ] 30/6/2561 นายประสงค์ ขันสา
119 แรงและการเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  [ไฟล์แนบ] 29/6/2561 นางธิณัฐรัตน์ สิงห์แก้ว
118 ทักษะการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  27/6/2561 นายวุฒิพงษ์ ศรีจันทร์
117 ผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การปลูกชาอัสสัม  [ไฟล์แนบ] 25/6/2561 นายชาญณรงค์ อมรศิริสิงขร
116 ผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การปลูกชาอัสสัม  25/6/2561 นายชาญณรงค์ อมรศิริสิงขร
115 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม  [ไฟล์แนบ] 25/6/2561 นางโสภา อุปละ
114 รายงานการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก  [ไฟล์แนบ] 24/6/2561 นางวรลักษณ์ จันทร์เนตร
113 รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงโรงเรียนบ้านหัวฝาย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  [ไฟล์แนบ] 18/6/2561 นายปรีชา นิธิเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย
112 ผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ ชุดมาตราตัวสะกด  [ไฟล์แนบ] 13/6/2561 นายพงษ์พัันธุ์ ซาเมาะ
111 ผลการศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี5  [ไฟล์แนบ] 12/6/2561 นายโสพณ ณ ลำปาง
110 ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดความปลอดภัยในชีวิต   [ไฟล์แนบ] 13/6/2561 นายทิวัตถ์ วงค์ฟู
109 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านป่าสัก  [ไฟล์แนบ] 10/6/2561 นางสาวศุภาวรรณ ชัยลังกา
108 รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่าแดด(เ  [ไฟล์แนบ] 6/6/2561 นายเอนก กันหา
107 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  [ไฟล์แนบ] 3/6/2561 นายนรพัทธ์ กล้าณรงค์
106 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ  3/6/2561 นายนรพัทธ์ กล้าณรงค์ ครูชานาญการ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจาปา
103 การใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  [ไฟล์แนบ] 24/5/2561 พิชญากร อะโน
102 รายงานผลการพัฒนาหนังสือนิทานส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  [ไฟล์แนบ] 19/5/2561 นางอุทัน นาคาธร
101 บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ชุด พลเมืองดีตำมวิถีคนไทย  [ไฟล์แนบ] 17/5/2561 นายศิวนาถ ประสาวะถา
96 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนกลอนสี่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   [ไฟล์แนบ] 9/5/2561 ศุภเดช
95 รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคาตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  [ไฟล์แนบ] 26/4/2561 นายสุพัฒน์ สุอารมณ์
94 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนคำที่ประสมด้วยสระลดรูปและ สระเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  [ไฟล์แนบ] 25/4/2561 นางสาวทิพวรรณ คำปัญญา
92 รายงานผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยระหว่าง การจัดกิจกรรมการประกอบอาหารประเภทคาวและหวาน ชั้นอนุบาลปีที่ 2  [ไฟล์แนบ] 9/4/2561 นางกัญจนา ยอดกระโทก
91 ผลการศึกษาผลการใช้บทเรียนโมดูล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดสนุก กับสารในชีวิตประจาวัน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2   [ไฟล์แนบ] 27/3/2561 นายสุรินทร์ สุวิชัย
90 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แบบสืบเสาะความรู้ Inquiry Cycle : 5Es เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  [ไฟล์แนบ] 26/2/2561 นายรชฏ อิ่นคำ
89 ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าก๊อ  [ไฟล์แนบ] 1/2/2561 นางรัชนี สุขสบาย
88 ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด เรียนรู้ภูมิศาสตร์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกล้วย  [ไฟล์แนบ] 12/2/2561 นางสาวดวงพร นันติ
87 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  [ไฟล์แนบ] 15/1/2561 นายเฉลิมพล จำปา
86 รายงานการนิเทศการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านภาษา (Literacy) ของการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาป  [ไฟล์แนบ] 8/1/2561 นางสาวรัษฎา อภิวงค์งาม
83 รายงานผลการดาเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย  [ไฟล์แนบ] 20/12/2560 นายมานพ เลี่ยมสุวรรณ
81 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกผักกาดเขียวปลี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  [ไฟล์แนบ] 7/11/2560 นางสาวอัญชิษฐา เทพท้าว
80 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Reading for Daily Life ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  [ไฟล์แนบ] 18/7/2560 นางสาวลภัสรดา แว่นระเว
79 การเสริมสร้างระเบียบวินัยของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ  [ไฟล์แนบ] 9/6/2560 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่
78 ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจานวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  [ไฟล์แนบ] 11/5/2560 พิชญากร อะโน
77 ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดใส่ใจสุขภาพ  [ไฟล์แนบ] 5/3/2560 นายสุพัฒน์ สุอารมณ์
76   27/2/2560
75 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านและการเขียน คำมาตราแม่ ก กา และ คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นปร  [ไฟล์แนบ] 27/2/2560 ธีรดา สมพะมิตร
74 การศึกษาผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ เข้าใจชุด Let’s Read สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา  [ไฟล์แนบ] 21/1/2560 นางสายสุนีย์ ขาวนวล ครูชำนาญการ
73 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนคำควบกล้ำ และคำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558  [ไฟล์แนบ] 9/12/2559 ทัศนา พรมจินะ
72 การศึกษาผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง Let’s learn adjective รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 13101 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  [ไฟล์แนบ] 8/11/2559 นางสาวหทัยกานต์ ไทยนิยม
71 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสนุกกับการเรียน Tense น่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา  [ไฟล์แนบ] 26/9/2559 ศิริชนก แปงการิยา
70 ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Illustrator CS5 วิชาคอมพิวเตอร์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ  [ไฟล์แนบ] 21/7/2559 นางสาวณันน์ลดา เบ็ญชา
69 รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด การประดิษฐ์ของเล่นของใช้ จากเศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)   [ไฟล์แนบ] 26/6/2559 นายสมชาย สายทิ
68 ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกด ในภาษาไทยโดยใช้คำบัญชีพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดอยช้าง  [ไฟล์แนบ] 24/5/2559 นางสาวแววดาว วงค์อุ่น
67 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้การบวก การลบการคูณและการหารทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   [ไฟล์แนบ] 21/5/2559 นางสาวเมทินี เชียงแรง
66 ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย  [ไฟล์แนบ] 20/5/2559 นายทิวัตถ์ วงค์ฟู
65 การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชุดสระเดี่ยว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  [ไฟล์แนบ] 12/5/2559 นางศรีไพร เทพท้าว
64 แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่๑   [ไฟล์แนบ] 21/4/2559 นางรัชนี สุขสบาย
63 ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หน่วยการเรียนรู้A Happy Life ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ  [ไฟล์แนบ] 27/3/2559 นายอิสระ คุ้มพันธ์
62 การประเมินโครงการส่งเสริมวินัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนบ้านสัน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  [ไฟล์แนบ] 28/2/2559 ว่าที่ร.ต.มงคล กันติ๊บ
61 การปลูกกะหล่ำปลี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   [ไฟล์แนบ] 20/2/2559 นายศักดิ์ชัย กาวี
60 แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษด้วยแผนผังความคิด (Mind mapping) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  [ไฟล์แนบ] 18/1/2559 นางจรรยา กันติ๊บ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโป่งทวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
59 การพัฒนาแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้การ บวก การลบ และการคูณทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้  [ไฟล์แนบ] 6/1/2559 นางวชิรา มูลกลาง
58 รายงานผลการดำเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนริมวัง1  [ไฟล์แนบ] 28/12/2558 ว่าที่ พ.ต. ธวัชชัย เต็มคำ
57 การนิเทศภายในโรงเรียนริมวัง1  24/12/2558 ว่าที่ พ.ต. ธวัชชัย เต็มคำ
56 นวตกรรมbbl  [ไฟล์แนบ] 24/9/2558 นางสาวธีรดา สมพะมิตร
55 งานวิจัยการรับรู้และตอบสนองของชุมชนในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กรูปแบบการสลับชั้นเรียนรวมกรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านหนองฮ่าง สันหลวง กับ  [ไฟล์แนบ] 16/9/2558 นายชัย สันกว๊าน
54 การประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์)อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  [ไฟล์แนบ] 14/9/2558 นายจรูญ ปาต๊ะ
53 การประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์)อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  [ไฟล์แนบ] 14/9/2558 นายจรูญ ปาต๊ะ
52 การประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์)อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  14/9/2558 นายจรูญ ปาต๊ะ
51 การประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์)อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  [ไฟล์แนบ] 14/9/2558 นายจรูญ ปาต๊ะ
50 นวัตกรรมชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษา เรื่อง สำนวนไทย โดยใช้ชุดตัวต่อจิกซอว์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  [ไฟล์แนบ] 9/9/2558 นายอนุสรณ์ สีลา
49 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย   [ไฟล์แนบ] 19/8/2558 นายจัตุพล นันทโภคิน
48 บทคัดย่อการศึกษาผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศ  [ไฟล์แนบ] 17/8/2558 นายประทีป อินทนันชัย
47 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนคำที่ประสมด้วยสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  [ไฟล์แนบ] 10/8/2558 นางวีรยา ยะม่อนแก้ว
46 การจัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกต การวัด และการจำแนกประเภท ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1   [ไฟล์แนบ] 9/8/2558 นางการะเกด เดชะพงค์
45 ผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำยาก  [ไฟล์แนบ] 26/7/2558 นางพัทธณรักษ์ สิงห์แก้ว
44 แบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  [ไฟล์แนบ] 25/4/2558 นางวิรัชดา เตชะเอื้อย
43 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  [ไฟล์แนบ] 25/4/2558 นางวิรัชดา เตชะเอื้อย
42 นวตกรรม แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำมาตราตัวสะกด  [ไฟล์แนบ] 10/3/2558 วิลาวัณย์ จอมสว่าง ครูชำนาญการ
41 เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  [ไฟล์แนบ] 16/2/2558 นางวาสิณี เลี่ยมสุวรรณ
40 การบริหารโครงการติดตามประเมินผลและรายงาน กิจกรรม:การบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ ระดับ ดีมาก  [ไฟล์แนบ] 9/2/2558 นายทศพร จันทร์เนตร
38 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การอ่านการเขียนคำที่ประสมสระเสียงสั้น สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   24/1/2558 นางเนตรนภา ติวสูงเนิน
37 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การอ่านการเขียนคำที่ประสมสระเสียงสั้น สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   24/1/2558 นางเนตรนภา ติวสูงเนิน
36 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ My Better life สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   [ไฟล์แนบ] 23/12/2557 นางรัตดาวรรณ กรมมา
35 : การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาส  [ไฟล์แนบ] 18/12/2557 นางสาวระพี เลิศคำฟู
34 รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อใช้พัฒนาการอ่านและการเขียน เรื่องสระ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  [ไฟล์แนบ] 16/12/2557 นางกรวรรณ บัวอินทร์
33 รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด พระพุทธศาสนาน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า  [ไฟล์แนบ] 8/12/2557 นางสาวกังสดาล วุฒิ
32 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร : การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของ นักเรียนโรงเรียนบ้านสันต้นแหน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  [ไฟล์แนบ] 4/12/2557 นายอภิสิทธิ์ ดำรงไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน
31 ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ  1/12/2557 นายปัณณวัฒน์ ไชยชุมภู
30 ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ  [ไฟล์แนบ] 1/12/2557 นายปัณณวัฒน์ ไชยชุมภู
29 ผลการพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบร่วมพัฒนา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2  [ไฟล์แนบ] 6/11/2557 นางเสาร์วลักษณ์ นันชัยบัว
27 ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคำที่มีรูปแบบของคำควบกล้ำ อักษรนำ และคำสระอัวมีตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   [ไฟล์แนบ] 25/10/2557 นางวิมาลา เนื่องเดช
26 เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ของเล่นของฉันและของใช้ในบ้าน สำหรับนักเรียน ป.2  [ไฟล์แนบ] 1/10/2557 นางนงลักษณ์ เพลินสุข
25 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  [ไฟล์แนบ] 28/9/2557 นางสาวสมสาย อุดล้อม
24 เผยแพรผลงานนวัตกรรมด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ สามเกลอ เสนอเส้นทาง สู่อาชีพ ”  [ไฟล์แนบ] 17/9/2557 นายกิตติพงษ์ มหาวุฒิ
23 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือขอเผยเเพร่นวัตกรรม ชุดการเรียนรู้ ASEAN STATION   [ไฟล์แนบ] 9/9/2557 นางสาวลภัสรดา แว่นระเว
22 เผยแพร่นวัตกรรม แม่ ก กา น่ารู้ เคียงคู่อาเซียน สาระภาษาไทย  [ไฟล์แนบ] 4/9/2557 นายสมบูรณ์ ชมภูเทพ
20 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสาระภาษาไทย  [ไฟล์แนบ] 26/8/2557 นางสุภาพร บุณโยทยาน
19 เผยแพร่นวัตกรรมหนึ่งครูหนึ่งนวัตกรรมสาระภาษาไทย (ครั้งที่ 2)  [ไฟล์แนบ] 26/8/2557 นางสุภาพร บุณโยทยาน
18 เผยแพร่นวัตกรรมหนึ่งครูหนึ่งนวัตกรรมสาระภาษาไทย  26/8/2557 นางสุภาพร บุณโยทยาน
17 การประเมินโครงการเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านดอยช้าง  [ไฟล์แนบ] 22/8/2557 นายกลมไกร พันแพง
16 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนบ้านวาวี  [ไฟล์แนบ] 17/7/2557 นายสหัส พรหมขัติแก้ว
15 การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนปางมะกาดวิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย  [ไฟล์แนบ] 28/6/2557 นายสมบุญ เสาร์ปา
14 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคำจากนิทานบทร้อยกรองที่มีคำตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  [ไฟล์แนบ] 19/6/2557 นางณัฐกานต์ เชยบาน
13 การประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน กรณีโรงเรียนบ้านลังกา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2   [ไฟล์แนบ] 6/6/2557 นายชูเกียรติ เมืองงาม
12 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  24/6/2557 นางสติมา สุกรินทร์
11 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรือง แบบฝึกทักษะการประดิษฐ์เศษวัสดุและวัสดุเหลือใช้  [ไฟล์แนบ] 13/5/2557 นางแสงเพียร กันทา
10 ผลการใช้เกมการศึกษา ชุดเส้นทางอัจฉริยะ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  [ไฟล์แนบ] 29/4/2557 นางสาวนริศรา ตั้งตัว
9 รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ผังความสัมพันธ์ของความหมาย   [ไฟล์แนบ] 20/4/2557 นางมิ่งขวัญ ประสาท
8 รายงานผลการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด หลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   [ไฟล์แนบ] 21/3/2557 มยุรี นรรัตน์
7 รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การประกอบอาหารประเภทไข่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเวียงผาวิทยา  [ไฟล์แนบ] 18/2/2557 นางสาววิสุทธิ์โฉม อบเชย
6 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนบ้านลังกา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2  [ไฟล์แนบ] 24/12/2556 นายชูเกียรติ เมืองงาม
5 รายงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยนิทานคุณธรรม  [ไฟล์แนบ] 6/12/2556 ผอ.ประพัฒน์ หมื่นองค์

 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
WebManager by : Hadsadin Choumoungphan
Email Contact : hadsadin@hotmail.com
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 09/05/2562 23.59 น.